Адрес: Россия, Москва, ул. Рогожский поселок д. 29 стр.8

График работы: с 9:00 до 23:00 без выходных

fond@blagopodatel.ru

Кафизма 11 на церковно славянском

Показать еще

Псалом 77 на церковно славянском

каfи1сма, №i. pl0мъ дв7довъ, o7з.

Внемли1те лю1діе мои2 зак0нъ м0й, приклони1те ќхо вaше во глаг0лы ќстъ мои1хъ. Tвeрзу в8 при1тчахъ ўстA моS, провэщaю ганaніz и3спeрва. Е#ли1ка слhшахомъ, и3 разумёхомъ |, и3 nц7ы нaши повёдаша нaмъ. Не ўтаи1сz t чaдъ и4хъ в8 р0дъ и4нъ. воз8вэщaюще хвалы2 гDнz, и3 си1лы є3гw2, и3 чудесA є3гw2, ћже сотвори2. И# воз8дви1же свидёніе во їaкwвэ, и3 зак0нъ положи2 во ї}ли. Е#ли1ка заповёда nц7eмъ нaшимъ, сказaти | сыновHмъ свои1мъ. Ћкw да познaетъ р0дъ и4нъ, сhнове родsщіисz, и3 востaнутъ и3 повёдzтъ | сыновHмъ свои1мъ. Ћкw да положaтъ нa бGа ўповaніе своE, и3 незабyдутъ дёлъ б9іихъ, и3 зaповэди є3гw2 взhщутъ. Ћкw да небyдутъ ћкоже и3 nц7ы и4хъ, р0дъ стропти1въ и3 прегорчевaz, р0дъ и4же не и3спрaви с®ца своегw2, ни ўвёри съ бGомъ д¦а своегw2. Сhнове є3фрeмли налzцaюще и3спёюще лyки, воз8врати1шасz въ дeнь брaни. Не сохрани1ша завёта б9іz, и3 в8 зак0нэ є3гw2 не и3зв0лиша ходи1ти. И# забhша бlгодэsніz є3гw2, и3 чудeсъ є3гw2 и4хже kви2 и4мъ. Пред8 nц7ы и4хъ, ћже сотвори2 чудесA, в8 земли2 є3гЂпетстэй нa поли танеHсэ. Развeрже м0ре, и3 проведE и4хъ, пред8стaви в0ды ћкw мёхъ. И# настaви | џблакомъ в0 дне, и3 всю2 н0щь просвэщeніемъ nгнS. Развeрже кaмень в8 пустhни, и3 напои2 и4хъ ћкw в8 бeзднэ мн0зэ. И# и3зведE в0ду и3з8 кaмене, и3 низ8ведE ћкw рёки в0ды. И# приложи1ша є3щE согрэшaти є3мY. прегорчи1ша вhшнzгw в8 без8в0днэ. И# и3скуси1ша бGа въ сердцhхъ свои1хъ, воспроси1ти брaшна дш7aмъ свои1мъ. И# клеветaша нa бGа, и3 рёша, є3дA воз8м0жетъ бGъ ўгот0вати трапeзу в8 пустhни; Понeже порази2 кaмень, и3 потек0ша в0ды, и3 пот0цы наводни1шасz. Е#дA и3 хлёбъ м0жетъ дaти, ли2 ўгот0вати трапeзу лю1демъ свои1мъ; Сегw2 рaди слhша бGъ и3 презрЁ, и3 џгнь воз8горёсz во їaкwвэ, и3 гнёвъ взhде на ї}лz. Ћкw невёроваша бGови, ни ўповaша на спасeніе є3гw2. И# заповёда nблакHмъ свhше, и3 двeри нб7сE tвeрзе. И# њдожди2 и4мъ мaнну ћсти, и3 хлёбъ нбcныи дадE и4мъ. Хлёбъ ѓнGльскіи kдE чlкъ, брaшно послA и4мъ до њби1ліz. Воз8дви1же ю4гъ с8 нб7сE, и3 наведE си1лою своeю ли1ву. И# њдожди2 на нS ћкw прaхъ пл0ти, и3 ћкw пес0къ морскjи пти1цы пернaты. И# напад0ша посредЁ стaна и4хъ, џкрестъ жили1щъ и4хъ. И# kд0ша и3 насhтишасz ѕэлw2, и3 желaніе и4хъ пренесE и4мъ, нелиши1шасz t желaніи свои1хъ. є3щE брaшну сyщу во ўстёхъ и4хъ; И# гнёвъ б9іи взhде на нS, и3 ўби2 мн0жайшіz и4хъ, и3 и3збрaннымъ їзрaилевwмъ запsтъ. Во всёхъ си1хъ согрэши1ша є3щE, и3 невёроваша чудесeмъ є3гw2. И# и3счез0ша въ суетЁ днjе и4хъ, и3 лёта и4хъ со тщaніемъ. Е#гдA ўбивaше и4хъ, тогдA взыскaху є3гw2, и3 воз8вращaхусz, и3 ўтреневaху къ бGу. И# помzнyша ћкw бGъ пом0щникъ и4мъ є4сть, и3 бGъ вhшніи, и3збaвитель и4мъ є4сть. И# воз8люби1ша є3гw2 ўсты2 свои1ми, и3 kзhкомъ свои1мъ солгaша є3мY. С®це же и4хъ не бЁ прaво съ ни1мъ, ни ўвёришасz въ завётэ є3гw2. Т0й же є4сть щeдръ, и3 њчи1ститъ грэхи2 и4хъ, и3 нерастли1тъ. И# ўмн0житъ воз8врати1ти ћрость свою2. и3 нераждежeтъ всегw2 гнёва своегw2. И# помzнY ћкw пл0ть сyть, д¦ъ ходS и3 не њбращazсz. К0ль крaты прогнёваша и5 въ пустhни, раз8дражи1ша и5 въ земли2 без8в0днэ; И# њбрати1шасz и3 и3скуси1ша бGа, и3 с™aгw ї}лева прогнёваша. Не помzнyша руки2 є3гw2 днE, в0ньже и3збaви и4хъ и3з8 руки2 њскорблsющагw. Ћкоже положи2 во є3гЂптэ знaменіz своS, и3 чудесA своS нa поли танеHсэ. И# преложи2 въ кр0вь рёки и4хъ, и3 и3ст0чники и4хъ ћкw да непію1тъ. ПослA на нS пeсіz мyхи, и3 поzд0ша и4хъ. и3 жaбы, и3 растли2 и4хъ. И# дадE ржЁ пл0дъ и4хъ, и3 труды2 и4хъ пругHмъ. Ўби2 грaдомъ виногрaды и4хъ, и3 черни1чіе и4хъ мрaзомъ. И# предадE грaду скоты2 и4хъ, и3 и3мёніе и4хъ nгню2. ПослA на нS гнёвъ ћрости своеS. гнёвъ и3 ћрость и3 ск0рбь, послaніе ѓггелы лю1тыми. Пyть сотвори1ти стезю2 гнёву своемY, и3 непощадЁ t смeрти дш7а и4хъ, и3 скоты2 и4хъ в8 смeрти затвори2. И# порази2 всsкъ пeрвенецъ в8 земли2 є3гЂпетстэй, t начaтка всsкагw трудA и4хъ, в8 селeніихъ хaмовыхъ. И# воз8дви1же ћкw nвцA лю1ди своS, и3 воз8ведE | ћкw стaдо в8 пустhни. И# настaви | њ ўповaніи, и3 не ўстраши1шасz, и3 враги2 и4хъ покры2 м0ре. И# введE | в8 г0ру с™hни своеS. горA си2, ю4же стzжA десни1ца є3гw2. И# и3згнA t лицA и4хъ kзhки. и3 по жрeбію дадE и4мъ зeмлю ю4жемъ дэломёрнымъ. И# всели2 в8 сeлэхъ и4хъ колёна їзрaилева. И# и3скуси1ша и3 прогнёваша бGа вhшнzгw, и3 свидёніz є3гw2 не сохрани1ша. И# њбрати1шасz и3 tверг0шасz, ћкоже и3 nц7ы и4хъ, преврати1шасz въ лyкъ раз8вращeнъ. И# прогнёваша и5 въ холмёхъ свои1хъ, и3 во и3стукaнныхъ свои1хъ раз8дражи1ша и5. Слhша бGъ и3 презрЁ, и3 ўничижи2 ѕэлw2 їзрaилz. И# tри1ну ски1нію сил0мскую, селeніе є4же всели1сz в8 чlцэхъ. И# предадE в8 плёнъ крёпость и4хъ, и3 добр0ту и4хъ в8 рyки врагHмъ. И# затвори2 во nрyжіи лю1ди своS, и3 достоsніе своE презрЁ. Ю$ношы и4хъ поzдE џгнь, и3 дёвы и4хъ не њсётованы бhша. Сщ7eнницы и4хъ nрyжіемъ пад0ша, и3 вдови1цы и4хъ не њплaканы бhша. И# востA ћкw спS гDь, ћкw си1ленъ и3 шyменъ t винA. И# порази2 враги2 своS вспsть. поношeніе вёчно дадE и4хъ. И# tри1ну селeніе їHсифово, и3 колёно є3фрeмово не и3збрA. И# и3збрA колёно їyдово, г0ру сіHню ю4же воз8люби2. И# создA ћкw и3нор0гъ с™hню свою2, на земли2 њсновA ю5 въ вёкъ. И# и3збрA дв7да рабA своегw2, и3 воспріsтъ и5 t стaдъ џвчихъ. И# t дои1лицъ поsтъ є3гw2, пасти2 їaкwва рабA своегw2, їзрaилz достоsніе своE. И# ўпасE и4хъ в8 незл0біи с®ца своегw2, и3 в8 рaзумэхъ рyку своeю настaвилъ и4хъ є4сть.
слaва, и3 нhнэ. Ґллилyіz, г•. ГDи поми1луй, G. слaва, и3 нhнэ.

Псалом 78 на церковно славянском

pl0мъ дв7довъ, o7и.

Б9е, пріид0ша kзhцы въ достоsніе твоE, њскверни1ша цRковь с™yю твою2. Положи1ша їєrли1ма ћкw nв0щное храни1лище. положи1ша трyпіz рaбъ твои1хъ, брaшно пти1цамъ нбcнымъ. пл0ти прпdбныхъ твои1хъ ѕвэрeмъ земнhмъ. Проліsша кр0вь и4хъ ћкw в0ду џкрестъ їєrли1ма, и3 не бЁ погребazи. Бhхомъ поношeніе сосёдwмъ нaшимъ, под8ражaніе и3 поругaніе сyщимъ џкрестъ нaсъ. Док0лэ гDи прогнёваешисz до концA, раз8жжeтсz ћкw џгнь рвeніе твоE; Пролeй гнёвъ тв0й на kзhки не знaющіz тебE, и3 на цrтвіz ћже и4мене твоегw2 не призвaша. Ћкw поzд0ша їaкwва, и3 мёсто є3гw2 њпусти1ша. Не помzни2 нaшихъ без8зак0ніи пeрвыхъ. ск0рw да пред8варsтъ ны2 щедр0ты твоS гDи, ћкw њбнищaхомъ ѕэлw2. Помози2 нaмъ б9е спаси1телю нaшъ, слaвы рaди и4мене твоегw2 гDи и3зми2 нaсъ. и3 њчи1сти грэхи2 нaша и4мене рaди твоегw2. Да некогдA рекyтъ kзhцы, гдЁ є4сть бGъ и4хъ; и3 ўвёстьсz въ kзhцэхъ пред8 nчи1ма нaшима, tмщeніе кр0ве рaбъ твои1хъ пролитhz. Да вни1детъ пред8 тS воз8дыхaніе њковaнныхъ, по вели1чію мhшцы твоеS снабди2 сhны ўмерщвeнныхъ. Воз8дaждь сосёдwмъ нaшимъ седмори1цею в8 нёдра и4хъ, поношeніе и4хъ, и4мже поноси1ша тS гDи. Мh же лю1діе твои2, и3 nвцA пaжити твоеS. и3сповёмысz тебЁ б9е в0 вэки, в8 р0дъ и3 р0дъ воз8вэсти1мъ хвалY твою2.

Псалом 79 на церковно славянском

pl0мъ дв7довъ, o7f.

Пасhи ї}лz воньми2, наставлszи ћкw nвчA їHсифа. Сэдsи на херуви1мэ kви1сz, пред8 є3фрeмомъ, и3 веніами1номъ, и3 манасjемъ. Воз8дви1гни си1лу твою2, и3 пріиди2 спасти2 нaсъ. б9е њбрати1 ны, и3 просвэти2 лицE твоE и3 спасeмсz. ГDи б9е си1лъ, док0лэ гнёваешисz на моли1тву рaбъ твои1хъ; Питaеши нaсъ хлёбомъ слeзнымъ, и3 пои1ши нaсъ слeзъ в8 мёру. Положи1лъ є3си2 нaсъ въ прерэкaніе сосёдwмъ нaшимъ, и3 врази2 нaши под8ражaша нaсъ. ГDи б9е си1лъ њбрати1 ны, и3 просвэти2 лицE твоE, и3 спасeни бyдемъ. Виногрaдъ и3з8 є3гЂпта пренесE, и3згнaлъ є3си2 kзhки и3 насади1лъ є3си2 и5. Пyть сотвори1лъ є3си2 пред8 ни1мъ, и3 насади2 корeніz є3гw2, и3 и3сп0лни зeмлю. Покры2 г0ры сёнь є3гw2, и3 стeбліz є3гw2 кeдры б9іz. ПрострE р0зги є3гw2 д0 морz, и3 дaже до рёкъ t~расли є3гw2. Въскyю разори2 nпл0тъ є3гw2, и3 њбъи3мaютъ и5 вси2 мимоходsщіи путeмъ. ЊзобA и5 вeпрь t~луга, и3 и4нокъ ди1віи поsлъ и5 є4сть. Б9е си1лъ њбрати1же, и3 при1зри с8 нб7сE и3 ви1ждь, и3 посэти2 виногрaдъ сeй. И# соверши2 є3гw2, є3г0же насади2 десни1ца твоS, и3 нa сн7ы чlческіz, ћже ўкрэпи1лъ є3си2 себЁ. Пожжeнъ nгнeмъ и3 раск0панъ, t запрещeніz лицA твоегw2 поги1бнутъ. Бyди рукA твоS, нa мужа десни1ца твоS. и3 нa сына человёча, є3г0же ўкрэпи1лъ є3си2 себЁ. И# не tстyпимъ t тебE, живи1ши ны2, и3 и4мz твоE призовeмъ. ГDи б9е си1лъ њбрати1 ны, и3 kви2 лицE твоE, и3 спасeни бyдемъ.

Псалом 80 на церковно славянском

pl0мъ дв7довъ, п7.

Рaдуйтесz бGу пом0щнику нaшему, воскли1кните бGу їaкwвлю. Пріими1те pl0мъ, и3 дади1те тmмпaнъ, plтhрь красeнъ с8 гyсльми. Воструби1те на н0въ мёсzцъ труб0ю, въ нар0читыи дeнь прaздника вaшегw. Ћкw повелёніе ї}лево є4сть, и3 судьбA бGа їaкwвлz. Свидёніе во їHсифэ положи2 є3мY, внегдA и3зhти є3мY t земли2 є3гЂпетскіz. kзhка є3г0же не вёдzше, ўслhша. Tsтъ t брeмене хребeтъ є3гw2, рyцэ є3гw2 в8 коши2 пораб0тастэ. Въ ск0рби призвa мz и3 и3збaвихъ тS. ўслhшахъ тS въ тaйнэ бyрнэ, и3скуси1хъ тS на водЁ пререкaніz. Слhшите лю1діе мои2, и3 засвидётельствую вaмъ. їзрaилю ѓще послyшаеши менE. Не бyдетъ в8 тебЁ бGъ н0въ, нижE поклони1шисz бGу чуждeму. Ѓзъ бо є4смь гDь бGъ тв0й, и3зведhи тz t земли2 є3гЂпетскіz, раз8шири2 ўстA твоS, и3 и3сп0лню |. И# непослyшаша лю1діе мои2 глaса моегw2, и3 їзрaиль невнsтъ ми2. И# tпусти1хъ и4хъ по начинaнію сердeцъ и4хъ, и3 п0йдутъ въ начинaніихъ свои1хъ. Ѓще бhша лю1діе мои2 послyшали менE, и3 їзрaиль ѓще бы в8 пути2 моS ходи1лъ. Ни њ чес0мъ же ќбw враги2 є3гw2 смири1лъ бhхъ, и3 на стужaющіz и4мъ воз8ложи1лъ бhхъ рyку мою2. Врази2 гDни солгaша є3мY, и3 бyдетъ врeмz и4хъ в8 вёкъ. И# напитA и4хъ t тyка пшени1чна, и3 t кaмене мeда насhти и4хъ.
слaва, и3 нhнэ. Ґллилyіz, г•. ГDи поми1луй, G. слaва, и3 нhнэ.

Псалом 81 на церковно славянском

pl0мъ дв7довъ, п7а.

БGъ стA в8 с0нмэ богHвъ, посредё же богHвъ раз8сyдитъ. Док0лэ сyдите не прaвду, и3 ли1цъ грёшничь њбинyетесz; Суди1те си1ру и3 ўб0гу, смирeна и3 ни1ща њправдaйте. И#змёте ни1ща и3 ўб0га, и3з8 руки2 грёшничи, и3 и3збaвите и5. Не ўвёдэша нижE разумёша, во тмЁ х0дzтъ. да под8ви1жатсz всS њсновaніz земли2. Ѓзъ рёхъ, б0зи бyдете, и3 сhнове вhшнzгw вси2. Вh же ћкw чlцы ўмирaете, и3 ћкw є3ди1нъ t кнsзь пaдаете. Воскrни2 б9е суди2 земли2, ћкw ты2 наслёдиши во всёхъ kзhцэхъ.

Псалом 82 на церковно славянском

pl0мъ дв7довъ, п7в.

Б9е, кто2 ўпод0битсz тебЁ, не премолчи2 ни ўкроти2 б9е. Ћкw сE врази2 твои2 воз8шумёша, и3 ненави1дzщіи тS воз8двиг0ша главY. Нa люди твоS лукaвноваша в0лею, и3 совэщaша на с™hz твоS. Рёша, пріидёте и3 потреби1мъ | t kзhкъ, и3 не помzнeтсz и4мz їзрaилево къ томY. Ћкw совэщaша є3диномышлeніемъ вкyпэ, на тS завётъ завэщaша. Селeніz їдумeйска, и3 и3змaилите. Мwaвъ и3 ґгaрzне, гевaлъ, и3 ґммHнъ, и3 ґмали1къ, и3ноплемeнницы с8 живyщими в8 тЂрэ. И$бо и3 ѓссиръ пріи1де с8 ни1ми, бhша в8 заступлeніе сыновHмъ л0товwмъ. Сотвори2 и4мъ, ћкw мадіaму и3 сисaрэ, ћкw и3 ґви1му в8 пот0цэ ки1ссwвэ. Потреби1шасz во ґєндHрэ, бhша ћкw гн0й земнhи. Положи2 кнsзи и4хъ, ћкw nри1ва и3 зи1ва и3 зевez и3 салмaна, всS кнsзи и4хъ. И$же рёша, да наслёдимъ себЁ свzти1ло б9іе. Б9е м0й, положи2 и4хъ ћкw к0ло, ћкw тр0сть пред8 лицeмъ вётра. Ћкw џгнь попалszи дубрaвы, ћкw плaмень пожигazи г0ры. Тaкw поженeши | бyрею твоeю, и3 гнёвомъ твои1мъ смути1ши |. И#сп0лни лицA и4хъ без8чeстіz, и3 взhщутъ и4мене твоегw2 гDи. Да постыдsтсz и3 смzтyтсz въ вёкъ вёка, и3 посрaмzтсz и3 поги1бнутъ. И# ўвёдzтъ, ћкw и4мz тебЁ гDь. ты2 є3ди1нъ вhшніи по всeй земли2.

Псалом 83 на церковно славянском

pl0мъ дв7довъ, п7г.

К0ль воз8лю1блена сeла твоS гDи си1лъ. желaетъ, и3 скончавaетсz дш7а моS во дворы2 гDнz. С®це моE и3 пл0ть моS воз8рaдовастасz w4 бз7э жи1вэ. И$бо пти1ца њбрёте себЁ хрaмину, и3 г0рлица гнэздо2 себЁ, и3дёже положи2 птенцы2 своS, nлтари2 твоS гDи б9е си1лъ, цRю м0й и3 б9е м0й. Бlжeни живyщіи в8 домY твоeмъ, в8 вёкъ вёка восхвaлzтъ тS. Бlжeнъ мyжь, є3мyже є4сть заступлeніе є3гw2 t тебE. Восхождeніz в8 с®цы своeмъ положи2. во ўд0ли плачeвнэ, в8 мёстэ и3дёже положи2. и4бо бlгословeніе дaстъ зак0нъ даsи. П0йдутъ t си1лы в8 си1лу, kви1тсz бGъ богHмъ в8 сіHнэ. ГDи б9е си1лъ, ўслhши мlтву мою2, внуши2 б9е їaкwвль. Защи1тниче нaшъ ви1ждь б9е, и3 при1зри на лицE хrтA твоегw2. Ћкw лyчше дeнь є3ди1нъ во дв0рэхъ твои1хъ пaче тhсzщь. И#зв0лихъ примэтaтисz в8 домY бGа моегw2 пaче, нeже жи1ти ми2 в8 сeлэхъ грёшничихъ. Ћкw млcть и3 и4стину лю1битъ гDь, бGъ бlгодaть и3 слaву дaстъ. ГDь не лиши1тъ бlга, ходsщихъ не ѕл0біемъ. ГDи б9е си1лъ, бlжeнъ чlкъ ўповazи на тS.

Псалом 84 на церковно славянском

pl0мъ дв7довъ, п7д.

Бlговоли1лъ є3си2 гDи зeмлю твою2, воз8врати1лъ є3си2 плёнъ їaкwвль. Њстaвилъ є3си2 без8зак0ніz лю1демъ твои1мъ, покрhлъ є3си2 всS грэхи2 и4хъ. Ўкроти1лъ є3си2 вeсь гнёвъ тв0й, воз8врати1лъ є3си2 t~ гнэва ћрости твоеS. Воз8врати2 нaсъ б9е спасeніи нaшихъ, и3 воз8врати2 ћрость твою2 t нaсъ. Е#дA в0 вэки прогнёваешисz на ны2, и3ли2 пр0стреши гнёвъ св0й t~ рода в8 р0дъ; Б9е, ты2 њбрaщь живи1ши ны2, и3 лю1діе твои2 воз8веселsтсz њ тебЁ. Kви2 нaмъ гDи млcть твою2, и3 спасeніе твоE дaждь нaмъ. Ўслhшу что2 речeтъ њ мнЁ гDь бGъ. ћкw речeтъ ми1ръ нa люди своS, и3 на прпdбныz своS, и3 на њбращaющіz с®цA къ немY. Nбaче бли1зъ боsщихсz є3гw2, спасeніе є3гw2, всели1ти слaву в8 зeмлю нaшу. Млcть и3 и4стина срэт0стэсz, прaвда и3 ми1ръ њблобызaстасz. И# и4стина t земли2 восіS, и3 прaвда съ небесE прини1че. И$бо гDь дaстъ бlгость, и3 землS нaша дaстъ пл0дъ св0й. Прaвда пред8 ни1мъ пред8и1детъ, и3 положи1тъ в8 пyть стопы2 своS.
слaва, и3 нhнэ. Ґллилyіz, г•. ГDи поми1луй, G. слaва, и3 нhнэ.


Кафизма 11 слушать Кафизма 11 читать на русском

Другие кафизмы