Адрес: Россия, Москва, ул. Рогожский поселок д. 29 стр.8

График работы: с 9:00 до 23:00 без выходных

fond@blagopodatel.ru

Кафизма 15 на церковно славянском

Показать еще

Псалом 105 на церковно славянском

каfи1сма, є7i. pl0мъ дв7довъ, Rє.

И#сповёдайтесz гDви ћкw бlгъ, ћкw в8 вёкъ ми1лость є3гw2. Кто2 воз8глаг0летъ си1лы гDнz, слhшаны сотвори1тъ всS хвалы2 є3гw2. Бlжeни хранsщіи сyдъ, и3 творsщіи прaвду во всsко врeмz. Помzни2 нaсъ гDи во бlговолeніи людeй твои1хъ, посэти2 нaсъ спасeніемъ твои1мъ. Ви1дэти въ бlгости и3збрaнныz твоS, воз8весели1тисz въ весeліи kзhка твоегw2, хвали1тисz съ достоsніемъ твои1мъ. Согрэши1хомъ со nц7ы нaшими, без8зак0нновахомъ, не њправди1хомъ. Nц7ы нaши во є3гЂптэ не разумёша чудeсъ твои1хъ, ни помzнyша мн0жества млcти твоеS. И# прогнёваша восходsще въ чермн0е м0ре. и3 спасE и4хъ и4мене своегw2 рaди, познaти си1лу свою2. И# запрети2 чермн0му м0рю и3 и3зсsче, и3 настaви | в8 бeзднэ ћкw в8 пустhни. И# спасE и4хъ и3з8 руки2 ненави1дzщихъ, и3 и3збaви и4хъ и3з8 руки2 врагA. Покры2 водA стужaющіz и4мъ, є3ди1нъ t ни1хъ не и3збhсть. И# вёроваша словеси2 є3гw2, и3 воспёша хвалY є3гw2. Ўскори1ша забhша дёлъ є3гw2, не стерпёша совёта є3гw2. И# похотёша желaнію в8 пустhни, и3 и3скуси1ша бGа в8 без8в0днэ. И# дадE и4мъ прошeніе и4хъ, послA сhтость въ дш7aхъ и4хъ. И# прогнёваша мwmсez в8 станY и3 ґарHна с™aгw гDнz. Tвeрзесz землS, и3 пожрE дафaна, и3 покры2 на с0нмищи ґвирHна. И# раз8жжeсz џгнь въ с0нмэ и4хъ, плaмень попали2 грёшники. И# сотвори1ша телeцъ в8 хори1вэ, и3 поклони1шасz и3стукaнному. И# и3змэни1ша слaву є3гw2, в8 под0біе тельцA kдyщагw травY. И# забhша бGа спасaющаго и4хъ, сотв0ршаго вeліz во є3гЂптэ. ЧудесA в8 земли2 хaмовэ, стрaшна в8 м0ри чермнёмъ. И# речE потреби1ти и4хъ, ѓще не бы2 мwmсeй и3збрaнныи є3гw2 стaлъ в8 сокрушeніи пред8 ни1мъ, воз8врати1ти ћрость є3гw2, да не погуби1тъ и4хъ. И# ўничижи1ша зeмлю желaнную. не ћша вёры словеси2 є3гw2. И# пороптaша в8 селeніихъ свои1хъ, не ўслhшаша глaса гDнz. И# воз8дви1же рyку свою2 на нS, низ8ложи1ти и4хъ в8 пустhни. И# низ8ложи1ти сёмz и4хъ во kзhцэхъ, и3 расточи1ти | во страны2. И# причасти1шасz веельфег0ръ, и3 снэд0ша жeртвы мeртвыхъ. И# прогнёваша и5 в8 начинaніихъ свои1хъ, и3 ўмн0жисz в8 ни1хъ падeніе. И# стA финеeсъ и3 ўгоди2, и3 престA сёчь. И# вмэни1сz є3мY в8 прaвду в8 р0дъ и3 р0дъ д0 вэка. И# прогнёваша и5 на водЁ прерэкaніz, и3 њѕл0бленъ бhсть мwmсeй и4хъ рaди. Ћкw њгорчи1ша д¦ъ є3гw2, и3 рaзньствова ўстнaма свои1ма. Не потреби1ша kзhки, ћже речE гDь и4мъ. И# смэси1шасz во kзhцэхъ, и3 навык0ша дёла и4хъ. И# пораб0таша и3стукaннымъ и4хъ, и3 бhсть и4мъ в8 соблaзнъ. И# пожр0ша сhны своS, и3 дщeрz своS бэсовHмъ. И# проліsша кр0вь не пови1нную. кр0вь сынHвъ свои1хъ и3 дщeрей, ћже пожр0ша и3стукaннымъ ханаaнскимъ. И# ўбіeна бhсть землS и4хъ кровьми2, и3 њскверни1сz в8 дёлэхъ и4хъ, и3 соблуди1ша в8 начинaніихъ свои1хъ. И# раз8гнёвасz ћростію гDь нa люди своS, и3 њмрази2 достоsніе своE. И# предадE и4хъ в8 рyки врагHмъ, и3 њбладaша и4ми ненави1дzщіи и4хъ. И# стужи1ша и4мъ врази2 и4хъ, и3 смири1шасz под8 рукaми и4хъ. Мн0жицею и3збaви и4хъ. тjи же разгнэви1ша и5 совётомъ свои1мъ, и3 смири1шасz в8 без8зак0ніихъ свои1хъ. И# ви1дэ гDь внегдA скорбёти и4мъ, внегдA ўслhшаше молeніе и4хъ. И# помzнY завётъ св0й, и3 раскazсz по мн0жеству ми1лости своеS. И# дадE | в8 щедр0ты пред8 всёми плэни1вшими |. Спаси2 нaсъ гDи б9е нaшъ, и3 собери2 ны2 t kзhкъ, и3сповёдатисz и4мени твоемY с™0му. хвали1тисz во хвалЁ твоeй. Бlгословeнъ гDь бGъ їзрaилевъ, t~ вэка и3 д0 вэка. и3 рекyтъ вси2 лю1діе, бyдетъ бyдетъ.
слaва, и3 нhнэ. Ґллилyіz, г•. ГDи поми1луй, G. слaва, и3 нhнэ.

Псалом 106 на церковно славянском

pl0мъ дв7довъ, Rѕ.

И#сповёдайтесz гDви, ћкw бlгъ ћкw в8 вёкъ млcть є3гw2. Да рекyтъ и3збaвленіи гDемъ, и4хже и3збaви и3з8 руки2 врaгъ, и3 t стрaнъ собрA и4хъ. T востHкъ и3 зaпадъ и3 сёвера и3 м0рz. Заблуди1ша в8 пустhни без8в0днэ, пути2 грaда њби1тельна не њбрэт0ша. Ѓлчуще и3 жaждуще, дш7а и4хъ в8 ни1хъ и3счезE. И# воз8вaша к0 гDу внегдA скорбёти и4мъ, и3 t бёдъ и4хъ и3збaви и4хъ. И# настaви и4хъ на пyть прaвъ, вни1ти в0 градъ њби1тельныи. Да и3сповёдzтсz гDеви млcти є3гw2, и3 чудесA є3гw2 сыновHмъ чlческимъ. Ћкw насhтилъ є4сть дш7у тщY, и3 дш7у ѓлчущу и3сп0лни бlгъ. Сэдsщіz во тмЁ и3 сёни смeртнэй, њковaнныхъ нищет0ю и3 желёзомъ. Ћкw разгнёваша словесA б9іz, и3 совётъ вhшнzгw раздражи1ша. И# смири1сz въ трудёхъ с®це и4хъ, и3знемог0ша, и3 не бЁ помогazи. И# воз8вaша к0 гDу внегдA скорбёти и4мъ, и3 t бёдъ и4хъ спасE и4хъ. И# и3зведE и4хъ и3з8 тмы2 и3 сёни смeртныz, и3 ќзы и4хъ растерзA. Да и3сповёдzтсz гDви млcти є3гw2, и3 чудесA є3гw2 сыновHмъ чlческимъ. Ћкw сокруши2 вратA мёднаz, и3 вереS желёзныz сломи2. Воспріsтъ и4хъ t пути2 без8зак0ніz и4хъ, без8зак0ніи бо рaди свои1хъ смири1шасz. Всsкогw брaшна воз8гнушaсz дш7а и4хъ, и3 прибли1жишасz до врaтъ смeртныхъ. И# воз8вaша к0 гDу внегдA скорбёти и4мъ, и3 t бёдъ и4хъ спасE и4хъ. ПослA сл0во своE, и3 и3сцэли2 и4хъ, и3 и3збaви и4хъ t растлёніи и4хъ. Да и3сповёдzтсz гDви млcти є3гw2, и3 чудесA є3гw2 сыновHмъ чlческимъ. И# п0жрутъ є3мY жeртву хвалЁ, и3 да повёдzтъ дёла є3гw2 в8 рaдости. Сходsщіи въ м0ри въ корабли1хъ, творsщіи дёланіz въ водaхъ мн0гахъ. Тjи ви1дэша дёла гDнz, и3 чудесA є3гw2 во глубинЁ. РечE, и3 стA дyхъ бyренъ, и3 воз8нес0шасz в0лны є3гw2. Восх0дzтъ до небeсъ, и3 низ8х0дzтъ до бeзднъ, дш7а и4хъ въ ѕлhхъ тazше. Смути1шасz под8визaшасz ћкw піsныи, и3 всS мyдрость и4хъ поглощeна бhсть. И# воз8вaша к0 гDу внегдA скорбёти и4мъ, и3 t бёдъ и4хъ и3з8ведE и4хъ. И# повелЁ бyри, и3 стA в8 ти1шину. и3 ўмолк0ша в0лны є3гw2. И# воз8весели1шасz ћкw ўмолк0ша, и3 настaви | в8 пристaнище хотёніz своегw2. Да и3сповёдzтсz гDви млcти є3гw2, и3 чудесA є3гw2 сыновHмъ чlческимъ. Да воз8несyтъ є3гw2 въ цRкви людьстёй, и3 на сэдaлищи стaрецъ восхвaлzтъ є3гw2. Положи1лъ є4сть рёки въ пустhню, и3 и3сх0дища вwднaz в8 жaжду. Зeмлю плодон0сную въ слати1ну, t ѕл0бъ живyщихъ на нeй. Положи1лъ є4сть пустhню во є3зeра вwднaz, и3 зeмлю без8в0дную во и3сх0дища вwднaz. И# насели2 тY ѓлчущіz, и3 состaвиша грaды њби1тельны. И# насёzша сeла, и3 насади1ша виногрaды, и3 сотвори1ша пл0дъ жи1тенъ. И# бlгослови2 и4хъ, и3 ўмн0жишасz ѕэлw2, и3 ск0ты и4хъ не ўмaли. И# ўмaлишасz и3 њѕл0бишасz, t печaли ѕHлъ и3 болёзни. И#зліsсz ўничижeніе нa кнzзz и4хъ. и3 њблазни2 и4хъ по непрох0днэ, ґ не по пути2. И# пом0же ўб0гу t нищеты2. и3 положи2 ћкw nвцA nтeчествіz. Ќзрzтъ прaвіи и3 воз8веселsтсz, и3 всsко без8зак0ніе загради1тъ ўстA своS. Кто2 премyдръ и3 сохрани1тъ си1хъ, и3 разумёютъ млcти гDнz.
слaва, и3 нhнэ. Ґллилyіz, г•. ГDи поми1луй, G. слaва, и3 нhнэ.

Псалом 107 на церковно славянском

pl0мъ дв7довъ, Rз.

Гот0во сeрдце моE б9е, гот0во сeрдце моE. воспою2 и3 пою2 во слaвэ моeй. Востaни слaва моS, востaни pалтhрю и3 гyсли, востaну рaнw. И#сповёмсz тебЁ в8 лю1дехъ гDи, и3 пою2 тебЁ во kзhцэхъ. Ћкw вeліz верхY небeсъ млcть твоS, и3 до џблакъ и4стина твоS. Воз8неси1сz на нб7сA б9е, и3 по всeй земли2 слaва твоS. Ћкw да и3збaвzтсz воз8лю1бленніи твои2. спаси2 десни1цею твоeю и3 ўслhши мz. БGъ воз8глаг0ла во с™ёмъ своeмъ. воз8несyсz и3 раздэлю2 сики1му, и3 ўд0ль селeніемъ размёрю. М0й є4сть галаaдъ, и3 м0й є4сть манасjй, и3 є3фрeмъ заступлeніе главы2 моеS.
yда цRь м0й, мwaвъ кон0бь ўповaніz моегw2. На и3думeю наложY сап0гъ м0й, мнЁ и3ноплемeнницы покори1шасz. Кто2 в8ведeтъ мz в0 градъ њбстоsніz; и3ли2 кто2 настaвитъ мz до и3думez; Не тh ли б9е tри1нувыи нaсъ, и3 не и3зhдеши б9е въ си1лахъ нaшихъ. Дaждь нaмъ п0мощь t печaли, и3 сyетно спасeніе человёческо. Џ бз7э сотвори1мъ си1лу, и3 т0й ўничижи1тъ враги2 нaша.

Псалом 108 на церковно славянском

pl0мъ дв7довъ, Rи.

Б9е хвалY мою2 не премолчи2, ћкw ўстA грёшнича, и3 ўстA льсти1вагw на мS tверз0шасz. Глаг0лаша на мS kзhкwмъ льсти1вымъ, и3 словесы2 ненави1стными њбыд0ша мz, и3 брaшасz со мн0ю тyне. Вмёстw любвE њболгaху мz, ѓзъ же моли1тву дёzхъ. И# положи1ша на мS ѕлA воз8бlгaz, и3 нeнависть за воз8люблeніе моE. Постaви нaнь грёшника, и3 діsволъ да стaнетъ њдеснyю є3гw2. ВнегдA суди1тисz є3мY, да и3зhдетъ њсуждeнъ, и3 мlтва є3гw2 бyди въ грёхъ. Да бyдутъ днjе є3гw2 мaли, и3 є3пи1скопство є3гw2 преи1метъ и4нъ. Да бyдутъ сhнове є3гw2 си1ры, и3 женA є3гw2 вдовA. Дви1жущесz да преселsтсz сhнове є3гw2, и3 воспр0сzтъ. да и3згнaни бyдутъ и3з8 домHвъ свои1хъ. Да взhщетъ заимодaвецъ всS є3ли1ка сyть є3гw2, и3 да восхи1тzтъ чуждjи труды2 є3гw2. Да небyдетъ є3мY застyпника, нижE бyдетъ и4же ўщeдритъ сироты2 є3гw2. Да бyдутъ чaда є3гw2 въ пaгубу, въ р0дъ є3ди1нъ. да потреби1тсz и4мz є3гw2. Да воспомzнeтсz без8зак0ніе nтeцъ є3гw2 прeд8 гDемъ, и3 грёхъ мaтере є3гw2 да не њчи1ститсz. Да бyдутъ прeд8 гDемъ вhну, и3 да потреби1тсz t земли2 пaмzть и4хъ. Занeже не помzнY сотвори1ти млcть. и3 погнA человёка ни1ща и3 ўб0га, и3 смирeна с®цемъ ўмертви1ти. И# воз8люби2 клsтву, и3 пріи1детъ є3мY. и3 не восхотЁ бlгословeніz, и3 ўдaлитсz t негw2. И# њблечeсz в8 клsтву ћкw в8 ри1зу. и3 вни1де ћкw водA во ўтр0бу є3гw2, и3 ћкw є3лeй в8 к0сти є3гw2. Да бyдетъ є3мY ћкw ри1за в8 ню1же њблачи1тсz, и3 ћкw п0zсъ и4мже вhну њпоzсyетсz. СE дёло њболгaющихъ мS t~ гDа, и3 глаг0лющихъ лукaваz нa дш7у мою2. И# ты2 гDи, гDи сотвори2 со мн0ю и4мене рaди своегw2, ћкw бlга млcть твоS. И#збaви мS ћкw ни1щь и3 ўб0гъ є4смь ѓзъ, и3 с®це моE смути1сz во мнЁ. Ћкw сёнь є3гдA ўклони1тсz tsхсz, сотрzс0хсz ћкw прyзи. Колёна моS и3знемог0ста t постA, и3 пл0ть моS и3змэни1сz є3лez рaди. И# ѓзъ бhхъ поношeніе и4мъ. ви1дэша мz покивaша главaми свои1ми. Помози1 ми гDи б9е м0й, и3 спаси1 мz по ми1лости твоeй. И# разумёютъ ћкw рукA твоS си2, и3 ты2 гDи сотвори1лъ є3си2 ю5. Прокленyтъ тjи, и3 ты2 бlгослови1ши. Востaющіи на мS постыдsтсz, рaбъ же тв0й воз8весели1тсz. Да њблекyтсz њболгaющіи мS въ срaмъ, и3 nдeждутсz ћкw nдeжею студ0мъ свои1мъ. И#сповёмсz гDви ѕэлw2 ўсты2 мои1ми, и3 посредЁ мн0гъ восхвалю2 и5. Ћкw стA њдеснyю ўб0гагw, спасти2 t гонsщихъ дш7у мою2.
слaва, и3 нhнэ. Ґллилyіz, г•. ГDи поми1луй, G. слaва, и3 нhнэ.


Кафизма 15 слушать Кафизма 15 читать на русском

Другие кафизмы