Адрес: Россия, Москва, ул. Рогожский поселок д. 29 стр.8

График работы: с 9:00 до 23:00 без выходных

fond@blagopodatel.ru

Кафизма 5 на церковно славянском

Показать еще

Псалом 32 на церковно славянском

каfи1сма, є7. pl0мъ дв7довъ, lв.

Рaдуйтесz прaведніи w4 гDэ, прaвымъ подобaетъ похвалA. И#сповёдайтесz гDви въ гyслэхъ, во pалтhри десzтострyннэмъ п0йте є3мY. Восп0йте є3мY пёснь н0ву. д0брэ п0йте є3мY со восклицaніемъ. Ћкw прaво сл0во гDне, и3 всS дёла є3гw2 въ вёрэ. Лю1битъ млcтыню и3 сyдъ гDь, млcти гDнz и3сп0лнь землS. Словесeмъ гDнимъ нб7сA ўтверди1шасz, и3 д¦омъ ќстъ є3гw2 всS си1ла и4хъ. Собирaz ћкw мёхъ в0ды морскjz, полагaz въ сокр0вищихъ бeздны. Да ўбои1т8жесz гDа всS землS, t нег0же под8ви1жатсz вси2 живyщіи на вселeннэй. Ћкw т0й речE, и3 бhша. т0й повелЁ, и3 создaшасz. ГDь разорsетъ совёты kзhкwмъ, tметaетъ же мhсли лю1демъ, и3 tметaетъ совёты кнsзь. Совётъ же гDнь в0 вэки пребывaетъ, помышлeніz с®ца є3гw2 в8 р0дъ и3 р0дъ. Бlжeнъ kзhкъ, є3мyже є4сть гDь бGъ є3гw2. лю1ди, ћже и3з8брA в8 достоsніе себЁ. Съ нб7сE призрЁ гDь ви1дэ всS сн7ы чlческіz. Съ гот0вагw жили1ща своегw2, призрЁ на всS живyщіz на земли2. Создaвыи на є3ди1нэ с®цA и4хъ, разумэвazи на всS дёла и4хъ. Не спасeтсz цRь мн0гою си1лою, и3 и3споли1нъ не спасeтсz мн0жествомъ крёпости своеS. Л0жь к0нь во спасeніе, во мн0жествэ же си1лы своеS не спасeтсz. СE џчи гDни на боsщіzсz є3гw2, и3 ўповaющіz на млcть є3гw2. И#збaвити t смeрти дш7а и4хъ, и3 препитaти и4хъ в8 глaдъ. Дш7a же нaша чaетъ гDа, ћкw пом0щникъ и3 защи1тникъ нaшъ є4сть. Ћкw њ нeмъ воз8весели1тсz с®це нaше, и3 в0 и3мz с™0е є3гw2 ўповaхомъ. Бyди гDи ми1лость твоS на нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS.

Псалом 33 на церковно славянском

pl0мъ дв7довъ, lг.

Бlгословлю2 гDа на всsко врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъ мои1хъ. Џ гDэ похвaлитсz дш7а моS, да ўслhшатъ кр0тцыи, и3 воз8веселsтсz. Воз8вели1чите гDа со мн0ю, и3 воз8несeмъ и4мz є3гw2 вкyпэ. Взыскaхъ гDа, и3 ўслhша мz, и3 t всёхъ ск0рбіи мои1хъ и3збaви мz. Приступи1те къ немY, и3 просвэти1тесz, и3 ли1ца вaша не постыдsтсz. СE ни1щіи возвA, и3 гDь ўслhша и5, и3 t всёхъ ск0рбіи є3гw2 спасE и5. Њполчи1тсz ѓнGлъ гDнь џкрестъ боsщихсz є3гw2, и3 и3збaвитъ и4хъ. Вкуси1те, и3 ви1дите, ћкw бlгъ гDь. бlжeнъ мyжь и4же ўповaетъ нaнь. Б0йтесz гDа вси2 с™jи є3гw2, ћкw нёсть лишeніz боsщимсz є3гw2. Богaтіи њбнищaша и3 взалкaша, взыскaющіи же гDа не лишaтсz всsкогw бlга. Пріидёте чaда послyшайте менE, стрaху гDню научY вaсъ. Кто2 є4сть чlкъ хотsи жив0тъ, любsи дни2 ви1дэти бlги; Ўдержи2 kзhкъ св0й t ѕлA, и3 ўстнЁ свои2 є4же не гlати льсти2. Ўклони1сz t ѕлA, и3 сотвори2 бlго. взыщи2 ми1ръ, и3 пожени2 и5. Џчи гDни на прaведныz, и3 ќши є3гw2 въ мlтву и4хъ. Лицe же гDне на творsщіz ѕлaz, є4же потреби1ти t земли2 пaмzть и4хъ. Воз8вaша прaведніи, и3 гDь ўслhша и4хъ, и3 t всёхъ печaлей и4хъ и3збaви и4хъ. Бли1зъ гDь сокрушeнныхъ с®цемъ, и3 смирeнныz д¦омъ спасeтъ. Мн0ги ск0рби прaведнымъ, и3 t всёхъ и4хъ и3збaвитъ | гDь. Храни1тъ гDь всS к0сти и4хъ, и3 ни є3ди1на t ни1хъ сокруши1тсz. Смeрть грёшникwмъ лютA, и3 ненави1дzщіи прaведнагw прегрэшaтъ. И#збaвитъ гDь дш7а рaбъ свои1хъ, и3 не прегрэшaтъ вси2 ўповaющіи нaнь.
слaва, и3 нhнэ. Ґллилyіz, г•. ГDи поми1луй, G. слaва, и3 нhнэ.

Псалом 34 на церковно славянском

pl0мъ дв7довъ, lд.

Суди2 гDи њби1дzщіz мS. воз8брани2 борю1щіz мS. Пріими2 nрyжіе и3 щи1тъ, и3 востaни въ п0мощь мою2. И#з8сyни nрyжіе, и3 заври2 сопроти1въ гонsщихъ мS. рцы2 дш7и моeй, спасeніе твоE є4смь ѓзъ. Да постыдsтсz и3 посрaмzтсz и4щущіи дш7у мою2. да воз8вратsтсz вспsть и3 постыдsтсz мhслzщіи ми2 ѕлaz. Да бyдутъ ћкw прaхъ пред8 лицeмъ вётра, и3 ѓнGлъ гDнь њскорблsz и4хъ. Бyди пyть и4хъ тмA и3 п0лзокъ, и3 ѓнGлъ гDнь погонsz и4хъ. Ћкw в8сyе скрhша ми пaгубу сёти своеS, в8сyе поноси1ша дш7и моeй. Да пріи1детъ є3мY сёть, ю4же не свёсть, и3 лови1тва ю4же скры2 да њбъи1метъ и5, и3 в8 сёть да впадeтсz в8 ню2. Дш7a же моS воз8рaдуетсz w4 гDэ, воз8весели1тсz њ спасeніи є3гw2. ВсS к0сти моS рекyтъ гDи, гDи кто2 под0бенъ тебЁ; и3збавлszи и3з8 рyкъ крёпльшихъ є3гw2, и3 ни1ща и3 ўб0га t расхищaющихъ є3гw2. Востaша ми свидётеле не прaведніи, ћже не вёдzхъ вопрошaху мz. Воздaша ми лукaваz воз8благaz, и3 без8чaдіе дш7и моeй. Ѓзъ же внегдA nни2 стужaху ми, њблачaхсz во врeтище, и3 смирsхъ постHмъ дш7у мою2, и3 мlтва моS в8 нёдра моS воз8врати1тсz. Ћкw бли1жнему, ћкw брaту нaшему, тaкw ўгождaхъ. ћкw плaча и3 сётуz, тaкw смирsхсz. И# на мS воз8весели1шасz и3 собрaшасz, собрaшасz на мS рaны, и3 не чyхъ, раз8дэли1шасz, и3 не ўмили1шасz. И#скуси1ша мz, под8ражaша мz под8ражaніемъ, поскрежетaша на мS зубы2 свои1ми. ГDи, когдA ќзриши; ўстр0й дш7у мою2 t ѕлодёйства и4хъ, t лeвъ є3динор0дную мою2. И#сповёмсz тебЁ в8 цRкви мн0зэ, в8 лю1дехъ тsжцэхъ восхвалю1 тz. Да не воз8рaдуютсz ми2 враждyющіи ми2 без8 прaвды, ненави1дzщіи мS в8сyе, и3 помизaющіи nчи1ма. Ћкw мнЁ ќбw ми1рнw гlаху, и3 на гнёвъ льсти2 помышлsху. И# раз8шири1ша на мS ўстA своS, рёша, бlго же бlго же ви1дэша џчи нaши. Ви1дэлъ є3си2 гDи, да не премолчи1ши, гDи не tступи2 t менE. Востaни гDи, и3 вонми2 сyдъ м0й. б9е м0й и3 гDи м0й, на прю2 мою2. Суди1 ми гDи по прaвдэ твоeй, гDи б9е м0й, и3 да не порaдуют8мисz. Да не рекyтъ въ сердцhхъ свои1хъ, бlго же бlго же дш7и нaшей. Да не рекyтъ пожрeмъ и5. да постыдsтсz и3 посрaмzтсz вкyпэ, рaдующіисz ѕлHмъ мои1мъ. да њблекyтсz въ стyдъ и3 срaмъ велерёчующіи на мS. Да воз8рaдуютсz и3 воз8веселsтсz хотsщіи прaвдэ моeй, и3 рекyтъ вhну, да воз8вели1читсz гDь, хотsщіи ми1ръ рабY є3гw2. И# kзhкъ м0й поучи1тсz прaвдэ твоeй, вeсь дeнь хвалЁ твоeй.

Псалом 35 на церковно славянском

pl0мъ дв7довъ, lє.

РечE законопрестyпныи согрэшaти въ себЁ, нёсть стрaха б9іz пред8 nчи1ма є3гw2. Ћкw ўльсти2 пред8 ни1мъ, њбрэсти2 без8зак0ніе своE, и3 воз8ненави1дэти. Глаг0лы ќстъ є3гw2 без8зак0ніе и3 лeсть, не восхотЁ разумёти да ўблажи1тъ. Без8зак0ніе помhсли на л0жи своeмъ, пред8стA всsкому пути2 неблaгу, њ ѕл0бэ же не негодовA. ГDи нa нб7си млcть твоS, и3 и4стина твоS до џблакъ. Прaвда твоS ћкw г0ры б9іz, судьбы2 твоS бeздна мн0га. Чlки и3 ск0ты спасeши гDи, ћкw ўмн0жилъ є3си2 млcть твою2 б9е. сн7ове же чlчестіи, въ кр0вэ крилY твоeю надёютсz. Ўпію1тсz t nби1ліz д0му твоегw2, и3 пот0комъ пи1щи твоеS напои1ши и4хъ. Ћкw t тебE є4сть и3ст0чникъ животA, в0 свэтэ твоeмъ ќзримъ свётъ. Пробaви млcть твою2 вёдущимъ тS, и3 прaвду твою2 прaвымъ с®цемъ. Да не пріи1детъ мнЁ ногA гордhни, и3 рукA грёшнича да не подви1житъ менE. Тaмw пад0ша вси2 дёлающіи без8зак0ніе, и3зриновeни бhша, и3 не м0гутъ стaти.
слaва, и3 нhнэ. Ґллилyіz, г•. ГDи поми1луй, G. слaва, и3 нhнэ.

Псалом 36 на церковно славянском

pl0мъ дв7довъ, lѕ.

Неревнyй лукaвнующимъ, нижE зави1ди творsщимъ без8зак0ніе. ЗанE ћкw травA ск0рw и4з8сшутъ, и3 ћкw ѕeліе ѕлaка ск0рw tпадyтъ. Ўповaй нa гDа и3 твори2 бlгостhню. и3 насели2 зeмлю, и3 ўпасeшисz въ богaтствэ є3S. Наслади1сz гDви, и3 дaстъ ти прошeніе с®ца твоегw2. Tкрhй к0 гDу пyть тв0й, и3 ўповaй нaнь, и3 т0й сотвори1тъ. И# и3зведeтъ ћкw свётъ прaвду твою2, и3 судьбY твою2 ћкw полyдне. Повини1сz гDви, и3 ўмоли2 и5. не ревнyй спёющему путeмъ свои1мъ, чlку творsщему законопреступлeніе. Престaни t~ гнэва, и3 њстaви ћрость. не ревнyй, є4же лукaвновати. Ћкw лукaвнующіи потребsтсz, терпsщіи же гDа, тjи наслёдzтъ зeмлю. И# є3щE мaлw, и3 не бyдетъ грёшника, и3 взhщеши мёста є3гw2, и3 не њбрsщеши. Прaведницы же наслёдzтъ зeмлю, и3 насладsтсz њ мн0жествэ ми1ра. Назирaетъ грёшныи прaведнаго, и3 поскрежeщетъ нaнь зубы2 свои1ми. ГDь же посмэeтсz є3мY, ћкw пр0зритъ, ћкw пріи1де дeнь є3гw2. Nрyжіе и3звлек0ша грёшницы, напрzг0ша лyкъ св0й, сострэлsти ўб0га и3 ни1ща. заклaти прaвыz с®цемъ. Nрyжіе и4хъ вни1детъ въ с®цA и4хъ, и3 лyцы и4хъ сокрушaтсz. Лyчше мaлw прaведнику, пaче богaтства грёшныхъ мн0га. Ћкw мhшцы грёшныхъ сокрушaтсz, ўтвержaетъ же прaведныz гDь. Свёсть гDь пути2 непор0чныхъ, и3 достоsніе и4хъ в8 вёкъ бyдетъ. Не постыдsтсz в0 времz лю1то, и3 в0 днехъ глaда насhтzтсz, ћкw грёшницы поги1бнутъ. Врази1 же гDни, кyпнw прослaвитисz и4мъ и3 воз8нести1сz, и3счезaюще ћкw дhмъ и3счез0ша. Заeмлетъ грёшныи, и3 не возвращaетъ, прaведныи же щeдритъ и3 даeтъ. Ћкw бlгословsщіи є3гw2 наслёдzтъ зeмлю, кленyщіи же є3гw2 потребsтсz. T ~гDа стопы2 чlку и3спрaвzтсz, и3 пути2 є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2. Е#гдa сz падeтъ, не разбіeтсz, ћкw гDь под8крэплsетъ рyку є3гw2. Ю#нёйшіи бhхъ, и4бо состарёхсz, и3 не ви1дэхъ прaведника њстaвлена, нижE сёмене є3гw2 просsща хлёбы. Вeсь дeнь ми1луетъ, и3 взаи1мъ даeтъ прaведныи, и3 сёмz є3гw2 во бlгословeніи бyдетъ. Ўклони1сz t ѕлA, и3 сотвори2 бlго, и3 всели1сz в8 вёкъ вёка. Ћкw гDь лю1битъ сyдъ, и3 не њстaвитъ прпdбныхъ свои1хъ, в0 вэки сохранsтсz. без8зак0нницы же и3з8женyтсz, и3 сёмz нечести1выхъ потреби1тсz. Прaведницы же наслёдzтъ зeмлю, и3 вселsтсz въ вёкъ вёка на нeй. ЎстA прaведнагw поучaтсz премyдрости, и3 kзhкъ є3гw2 воз8гlетъ сyдъ. Зак0нъ бGа є3гw2 въ с®цы є3гw2, и3 не зaпнутсz стопы2 є3гw2. Сматрsетъ грёшныи прaведнагw, и3 и4щетъ є4же ўмертви1ти є3гw2. ГDь же не њстaвитъ є3гw2 въ рукY є3гw2, нижE њсyдитъ є3гw2, є3гдA сyдитъ є3мY. Потерпи2 гDа, и3 сохрани2 пути2 є3гw2, и3 воз8несeтъ тz є4же наслёдити зeмлю. внегдA потреблsтисz грёшникwмъ ќзриши. Ви1дэхъ нечести1ваго превоз8носsщасz, и3 вhсzщасz ћкw кeдры ливaнскіz. И# ми1мw и3д0хъ, и3 сE не бЁ, и3 взыскaхъ є3гw2, и3 не њбрётесz мёсто є3гw2. Храни2 неѕл0біе, и3 ви1ждь прaвоту, ћкw є4сть њстaнокъ чlку ми1рну. Без8зак0нницы же потребsтсz вкyпэ, њстaнцы же нечести1выхъ потребsтсz. Спасeніе же прaведнымъ t~ гDа, и3 защи1титель и4мъ є4сть в0 времz ск0рби. И# пом0жетъ и4мъ гDь, и3 и3збaвитъ и4хъ, и3 и3з8мeтъ и4хъ t грёшникъ, и3 спасeтъ и4хъ, ћкw ўповaша нaнь.
слaва, и3 нhнэ. Ґллилyіz, г•. ГDи поми1луй, G. слaва, и3 нhнэ.


Кафизма 5 слушать Кафизма 5 читать на русском

Другие кафизмы