Адрес: Россия, Москва, ул. Рогожский поселок д. 29 стр.8

График работы: с 9:00 до 23:00 без выходных

fond@blagopodatel.ru

Кафизма 9 на церковно славянском

Показать еще

Псалом 64 на церковно славянском

каfи1сма, f7. pl0мъ дв7довъ, …д.

ТебЁ подобaетъ пёснь б9е в8 сіHнэ, и3 тебЁ воз8дaстсz моли1тва во їєrли1мэ. Ўслhши мlтву мою2, к8 тебЁ всsка пл0ть пріи1детъ. СловесA без8зак0нникъ премог0ша нaсъ, и3 нечeстіz нaша ты2 њчи1стиши. Бlжeнъ є3г0же и3з8брA и3 пріsтъ, и3 всели1ши во дворы2 своS. И#сп0лнимсz во бlги1хъ д0му твоегw2. с™A цRкви твоS ди1вна в8 прaвду. Ўслhши ны б9е спаси1телю нaшъ, ўповaніе всёмъ концeмъ земли2, и3 сyщимъ в8 м0ри далeче. Гот0ваz г0ры крёпостію своeю, препоsсанъ си1лою. Смущazи глубины2 морскjz, шyму в0лнъ є3гw2 кто2 постои1тъ; Смутsтсz kзhцы, и3 ўбоsтсz живyщіи в8 концhхъ t знaменіи твои1хъ. И#сх0ды ќтру и3 вeчеру ўкраси1ши. посэти1лъ є3си2 зeмлю и3 ўпои2 є3S, ўмн0жилъ є3си2 њбогaтити є3S. РэкA б9іz нап0лнисz в0дъ. ўгот0валъ є3си2 пи1щу и4мъ, ћкw тaкw є4сть ўгот0ваніе. Бразды2 є3S ўпои2, ўмн0жи жи1та є3S, в8 кaплzхъ є3S воз8весели1тсz воз8сіsющи. Бlгослови1ши вэнeцъ лёту бlгости твоеS, и3 полS твоS насhтzтсz тyка. Разботёютъ крaснаz пустhнz, и3 рaдостію х0лми препоsшутсz. Њдёzшасz џвни џвчіи, и3 ўд0ліz ўмн0жатъ пшени1цу. воз8зовyтъ, и4бо воспою1тъ.

Псалом 65 на церковно славянском

pl0мъ дв7довъ, …є.

Восп0йте гDви всS землS, п0йте же и4мени є3гw2, дади1те слaву хвалЁ є3гw2. Рцёте бGу, к0ль стрaшна дёла твоS; во мн0жествэ си1лы твоеS, с0лжутъ тебЁ врази2 твои2. ВсS землS да покл0нит8тисz, и3 поeтъ тебЁ, да поeтъ же и4мени твоемY вhшніи. Пріидёте и3 ви1дите дёла б9іz, к0ль стрaшенъ в8 совётэхъ пaче сн70въ чlческихъ. Њбращazи м0ре в8 сyшу, в8 рэцЁ пр0йдутъ ногaми. ТY воз8весели1мсz њ нeмъ, њбладaющему си1лою своeю вёку. Џчи є3гw2 на kзhки призирaетэ. прогнёвающіи да не воз8н0сzтсz в8 себЁ. Бlгослови1те kзhцы бGа нaшегw, и3 ўслhшанъ сотвори1те глaсъ хвалы2 є3гw2. Пол0жьшаго дyшу мою2 в8 жив0тъ, и3 недaвшаго во смzтeніе н0гъ мои1хъ. Ћкw и3скуси1лъ ны є3си2 б9е, раз8жE ны2, ћкоже раз8жизaетсz сребро2. Ввeлъ ны є3си2 в8 сёть. положи2 ск0рби на хребтЁ нaшемъ. Воз8ведE чlки на главы2 нaша. прои3д0хомъ сквозЁ џгнь и3 в0ду, и3 и3зведE нaсъ в8 пок0й. Вни1ду в8 д0мъ тв0й со всесожжeніемъ, воз8дaмъ тебЁ мlтвы моS, ћже и3з8рек0стэ ўстнЁ мои2, и3 гlаша ўстA моS в8 печaли моeй. Всесожжeніz тyчна воз8несY тебЁ с8 кади1ломъ и3 nвны2, воз8дaмъ тебЁ волы2 с8 козлы2. Пріидёте ўслhшите, и3 повёмъ вaмъ вси2 боsщіисz бGа, є3ли1ка сотвори2 дш7и2 моeй. Къ немY ўсты2 мои1ми воз8вaхъ, и3 воз8нес0хъ под8 k3зhкомъ мои1мъ. Не прaвду ѓще позрёхъ въ с®цы моeмъ, да не ўслhшитъ менE гDь. Сегw2 рaди ўслhша мz бGъ, внsтъ глaсъ молeніz моегw2. бlгословeнъ бGъ, и4же не tстaви мlтву мою2, и3 млcть свою2 t менE.

Псалом 66 на церковно славянском

pl0мъ дв7довъ, …ѕ.

Б9е ўщeдри ны2, и3 бlгослови1 ны, просвэти2 лицE твоE на ны2 и3 поми1луй ны2. Познaти на земли2 пyть тв0й, во всёхъ kзhцэхъ спасeніе твоE. Да и3сповёдzтсz тебЁ лю1діе б9е, да и3сповёдzтсz тебЁ лю1діе вси2. Да воз8веселsтсz и3 воз8рaдуютсz kзhцы, ћкw сyдиши лю1демъ прaвотою, и3 kзhки на земли2 настaвиши. Да и3сповёдzтсz тебЁ лю1діе б9е, да и3сповёдzтсz тебЁ лю1діе вси2. ЗемлS дадE пл0дъ св0й. бlгослови1 ны б9е, б9е нaшъ. Бlгослови1 ны б9е, и3 да ўбоsтсz є3гw2 вси2 концы2 земли2.
слaва, и3 нhнэ. Ґллилyіz, г•. ГDи поми1луй, G. слaва, и3 нhнэ.

Псалом 67 на церковно славянском

pl0мъ дв7довъ, …з.

Да воскrнетъ бGъ, и3 разhдутсz врази2 є3гw2. и3 да бэжaтъ t лицA є3гw2 не нави1дzщіи є3гw2. Ћкw и3счезaетъ дhмъ, да и3счeзнутъ. ћкw тaетъ в0скъ t лицA nгнS, тaкw да поги1бнутъ грёшницы t лицA б9іz. Ґ прaведницы да воз8веселsтсz, воз8рaдуютсz прeд8 бGомъ, насладsтсz в8 весeліи. Восп0йте бGу, п0йте и4мени є3гw2. пyть сотвори1те воз8шeдшему на зaпады. гDь и4мz є3гw2, и3 рaдуйтесz пред8 ни1мъ. Смzтyтсz t лицA є3гw2, nц7а си1рыхъ, и3 судіи2 вдови1цъ. бGъ въ мёстэ с™ёмъ своeмъ. БGъ вселsетъ є3диномhсленыz въ д0мъ, воз8водS њковaнныz мyжествомъ. тaкожде прогнёвающіz, живyщіz во гробёхъ. Б9е є3гдA и3схождaше пред8 людьми2 свои1ми, є3гдA ми1мw хождaше въ пустhни, землS потрzсeсz. и4бо небесA кaнуша t лицA бGа синaина, t лицA бGа ї}лева. Д0ждь в0ленъ tлучи1ши б9е достоsнію твоемY, и3 и3з8нем0же, тh же соверши2 є5. Жив0тнаz твоS живyтъ на нeй, ўгот0валъ є3си2 бlгостію твоeю ни1щему б9е. ГDь дaстъ гlъ бlговэствyющимъ си1лу мн0гу. ЦRь си1лъ воз8лю1бленнагw, лёпотою д0му раздэли1ти корhсть. Ѓще поспитE посредЁ предёлъ, крилЁ голуби1нэ посрeбренэ, и3 междорaміz є3S, в8 блещaніи злaта. Е#гдA рaзньствитъ нбcныи цRz на нeй, њснэжaтсz в8 селм0нэ. ГорA б9іz, горA тучнaz. горA ўсырeннаz, горA тучнaz. Въскyю непщyете г0ры ўсырeнныz, горA ю4же бlговоли2 бGъ жи1ти в8 нeй. И$бо гDь всели1тсz до концA, колесни1ца б9іz тмaми тeмъ, тhсzща гобзyющихъ. гDь в8 ни1хъ в8 синaйнэ во с™ёмъ. Воз8шeлъ є3си2 на высотY, плэни1лъ є3си2 плёнъ. пріsлъ є3си2 даsніz в8 человёцэхъ, и4бо не покарsющіzсz є4же всели1тисz. ГDь бGъ блгcвeнъ, блгcвeнъ гDь дeнь днE. поспэши1тъ нaмъ бGъ спасeніи нaшихъ. БGъ нaшъ бGъ спасaти. и3 гDнz гDнz и3сх0дища смeртнаz. Nбaче бGъ сокруши1тъ главы2 врaгъ свои1хъ, вeрхъ влaсъ преходsщихъ въ прегрэшeніихъ свои1хъ. РечE гDь, t васaна њбращY, њбращY въ глубинaхъ морски1хъ. Ћкw да њм0читсz ногA твоS в8 крови2, kзhкъ пeсъ твои1хъ t врaгъ t негw2. Ви1дэна бhша шeствіz твоS б9е, шeствіz бGа моегw2 цRz, є4же во с™ёмъ. Пред8вари1ша кнsзи бли1зъ пою1щихъ, посредЁ дёвъ тимпaнницъ. Въ цRквахъ блгcви1те бGа гDа, t и3ст0чникъ ї}левъ. ТY веніами1нь ю4ноша во ќжасэ. кнsзи їyдови владhки и4хъ, кнsзи заул0ни, кнsзи неfфали1мли. Заповёждь б9е си1лу твою2, ўкрэпи2 б9е сE, є4же содёла в8 нaсъ. T цRкве твоеS, во їєrли1мъ. тебЁ принесyтъ цaріе дaры. Запрэти2 ѕвэрeмъ тр0стнымъ, с0нмъ ю3нeцъ въ ю3ни1цахъ людски1хъ, затвори1ти и3скушeнныz сребрHмъ. раз8руши2 kзhки хотsщіz брaнемъ. Пріи1дутъ моли1твеницы t є3ги1пта, є3fіHпіz, пред8вари1тъ рукA є3S к8 бGу. Цrтвіz земнaz п0йте бGу, восп0йте гDви, воз8шeдшему нa нб7о нбcное на вост0ки. СE дaстъ глaсъ св0й, глaсъ си1лы. дади1те слaву бGови. на їзрaили велелёпота є3гw2, и3 си1ла є3гw2 на џблацэхъ. Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ. т0й дaстъ си1лу и3 держaву лю1демъ свои1мъ, бlгословeнъ бGъ.
слaва, и3 нhнэ. Ґллилyіz, г•. ГDи поми1луй, G. слaва, и3 нhнэ.

Псалом 68 на церковно славянском

pl0мъ дв7довъ, …и.

Спаси1 мz б9е, ћкw внид0ша в0ды до души2 моеS. Ўглэб0хъ в8 тимёніи глубины2, и3 нёсть постоsніz. Пріид0хъ въ глубины2 морскjz, и3 бyрz потопи1 мz. Ўтруди1хсz зовы2, и3з8молчE гортaнь м0й. и3счез0стэ џчи мои2, ўповaющу ми2 нa бGа моегw2. Ўмн0жишасz пaче влaсъ главы2 моеS, ненави1дzщіи мS в8сyе. ўкрэпи1шасz врази2 мои2, и3з8гонsщіи мz без8 прaвды. ћже невосхищaхъ, тогдA воз8даsхъ. Б9е ты2 ўвёдэ безyміе моE, и3 прегрэшeніz моS t тебE не ўтаи1шасz. Да не постыдsтсz њ мнЁ терпsщіи тебE гDи, гDи си1лъ. нижE посрaмzтсz њ мнЁ и4щущіи тебE б9е ї}левъ. Ћкw тебE рaди пріsхъ поношeніе, покры2 срамотA лицE моE. Чyждь бhхъ брaтіи моeй, и3 стрaненъ сыновHмъ мaтере моеS. Ћкw рeвность д0му твоегw2 снёсть мz, и3 поношeніе поносsщихъ ти2, напад0ша на мS. И# покрhхъ постHмъ дш7у мою2, и3 бhсть в8 поношeніе мнЁ. И# положи1хъ nдэsніе моE врeтище, и3 бhхъ и4мъ в8 при1тчу. Њ мнЁ глумлsхусz сэдsщіи во вратёхъ, и3 њ мнЁ поsху пію1щіи вино2. Ѓзъ же мlтвою моeю к8 тебЁ б9е, врeмz бlговолeніz. б9е, во мн0жествэ ми1лости твоеS ўслhши мz, вои1стинэ спасeніz твоегw2. Спаси1 мz t брeніz да не ўглёбну, и3збaви мz t ненави1дzщихъ мS, и3 t глуб0кихъ в0дъ. Да не потопи1тъ менE бyрz воднaz, нижE пожрeтъ менE глубинA, нижE сведeтъ њ мнЁ ровeникъ ќстъ свои1хъ. Ўслhши мz гDи, ћкw бlга млcть твоS. по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ при1зри на мS. Не tврати2 лицA твоегw2 t џтрока твоегw2, ћкw скорблю2, ск0рw ўслhши мz. Воньми2 души2 моeй и3 и3збaви є3S, врaгъ мои1хъ рaди и3збaви мz. Тh бо свёси поношeніе моE, и3 стyдъ м0й, и3 срамотY мою2. пред8 тоб0ю вси2 стужaющіи ми. Поношeніе причaz дш7а моS и3 стрaсть. и3 ждaхъ и4же со мн0ю поскорби1тъ, и3 не бЁ, и3 ўтэшaющихъ, и3 не њбрэт0хъ. И# дaша въ снёдь мою2 жeлчь, и3 в8 жaжду мою2 напои1ша мz nцтA. Да бyдетъ трапeза и4хъ пред8 ни1ми в8 сёть, и3 в8 воз8даsніе, и3 в8 соблaзнъ. Помрачи1тэсz џчи и4хъ не ви1дэти, и3 хребeтъ и4хъ t ню1дъ преклони2. Пролeй на нS гнёвъ тв0й, и3 ћрость гнёва твоегw2 пости1гнетъ и4хъ. Да бyдетъ дв0ръ и4хъ пyстъ, и3 в8 жили1щихъ и4хъ да небyдетъ живyщагw. ЗанE є3г0же ты2 порази2, тjи погнaша. и3 къ болёзни ћзвъ мои1хъ приложи1ша. Приложи2 без8зак0ніе къ без8зак0нію и4хъ, и3 да не вни1дутъ в8 прaвду твою2. Да потребsтсz t кни1гъ живyщихъ, и3 с8 прaведными не напи1шутсz. Ни1щь и3 болS є4смь ѓзъ, спасeніе твоE б9е пріsтъ мz. Восхвалю2 и4мz бGа моегw2 съ пёснію, и3 воз8вели1чу є3гw2 во хвалeніи. И# ўг0днw бyдетъ бGу, пaче тельцA ю4на, р0ги и3здаю1ща и3 пaзнокти. Да ќзрzтъ ни1щіи и3 воз8веселsтсz. взыщи1те бGа и3 живA бyдетъ дш7а вaша. Ћкw ўслhша ни1щіz гDь, и3 њковaнныхъ свои1хъ не ўничижи1тъ. Да восхвaлzтъ є3гw2 нб7сA и3 землS, м0ре, и3 всS живyщаz в8 нeмъ. Ћкw бGъ спасeтъ сіHна, и3 сози1ждутсz грaди їудeйстіи, и3 вселsтсz тaмw и3 наслёдzтъ и5. И# сёмz рaбъ твои1хъ ўдержи1тъ и5, и3 лю1бzщіи и4мz твоE, вселsтсz в8 нeмъ.

Псалом 69 на церковно славянском

pl0мъ дв7довъ, …f.

Б9е в8 п0мощь мою2 воньми2, гDи помощи1 ми потщи1сz. Да постыдsтсz, и3 посрaмzтсz и4щущіи дyшу мою2. Да воз8вратsтсz в8спsть и3 постыдsтсz, мhслzщіи ми2 ѕлaz. Да воз8вратsтсz ѓбіе стыдsщесz, глаг0лющіи ми2 блaгоже блaгоже. Да воз8рaдуютсz и3 воз8веселsтсz њ тебЁ, вси2 и4щущіи тебE б9е. И# глаг0лютъ вhну, да воз8вели1читсz гDь лю1бzщіи спасeніе твоE. Ѓзъ же ни1щь є4смь и3 ўб0гъ, б9е помози1 ми. Пом0щникъ м0й и3 и3збaвитель м0й є3си2 ты2 гDи не закосни2.
слaва, и3 нhнэ. Ґллилyіz, г•. ГDи поми1луй, G. слaва, и3 нhнэ.


Кафизма 9 слушать Кафизма 9 читать на русском

Другие кафизмы