Адрес: Россия, Москва, ул. Рогожский поселок д. 29 стр.8

График работы: с 9:00 до 23:00 без выходных

fond@blagopodatel.ru

Псалом 30 на церковно славянском

Показать еще

pl0мъ дв7довъ, l.

На тS гDи ўповaхъ, да не постыжyсz в0 вэки, прaвдою твоeю и3збaви мz и3 и3зми1 мz. Приклони2 ко мнЁ ќхо твоE, ўскори2 и3зsти мz. Бyди ми в8 бGъ защи1титель, и3 в8 д0мъ прибёжища спасти1 мz. Ћкw держaва моS и3 прибёжище моE є3си2 ты2. и3 и4мене твоегw2 рaди настaвиши мS, и3 препитaеши мS. И#ст0ргнеши мS t сёти сеS, ю4же скрhша ми. ћкw ты2 є3си2 защи1титель м0й гDи. Въ рyки твоS предаю2 д¦ъ м0й. и3збaвилъ мz є3си2 гDи б9е и4стинэ. Воз8ненави1дэлъ є3си2 хранsщіz сyетнаz за тщeе, ѓзъ же нa гDа ўповaхъ. Воз8рaдуюсz и3 воз8веселю1сz њ млcти твоeй. ћкw призрёлъ є3си2 на смирeніе моE, спaслъ є3си2 t бёдъ дш7у мою2. И# нёси менE затвори1лъ в8 рукaхъ врaжіzхъ, постaвилъ є3си2 на прострaннэ н0зэ мои2. Поми1луй мz гDи, ћкw скорблю2. смути1сz ћростію џко моE, дш7а моS и3 ўтр0ба моS. Ћкw и3счезE в8 болёзни жив0тъ м0й, и3 лёта моS в8 воз8дыхaніихъ. и3знем0же нищет0ю крёпость моS, и3 к0сти моS смути1шасz. T всёхъ врaгъ мои1хъ бhхъ поношeніе, и3 сосёдомъ мои1мъ ѕэлw2, и3 стрaхъ знaемымъ мои1мъ. Ви1дzщіи мz в0нъ бэжaша t менE, забвeнъ бhхъ ћкw мeртвъ t~ с®ца. Бhхъ ћкw сосyдъ погублeнъ, ћкw слhшахъ гаждeніе мн0гихъ живyщихъ џкрестъ. внегдA собрaтисz и4мъ вкyпэ на мS, пріsти дш7у мою2 совэщaша. Ѓзъ же на тS гDи ўповaхъ. рёхъ, ты2 є3си2 бGъ м0й, в8 рукY твоeю жрeбіи м0й. И#збaви мz и3з8 руки2 врaгъ мои1хъ, и3 t гонsщихъ мS. Просвэти2 лицE твоE на рабA твоегw2, спаси1 мz млcтію твоeю. гDи, да не постыжyсz, ћкw призвaхъ тS. Да постыдsтсz нечести1віи, и3 сни1дутъ во ѓдъ. Нёмы да бyдутъ ўстны2 льсти1выz, гlющіz на прaведнагw без8зак0ніе, гордhнею и3 ўничижeніемъ. К0ль мн0го мн0жество бlгости твоеS гDи, ю4же скрhлъ є3си2 боsщимсz тебE. содёлалъ є3си2 ўповaющимъ на тS, пред8 сн7ы чlческими. Съкрhеши и4хъ в8 тaйнэ лицA твоегw2, t мzтeжа человёческа. покрhеши и4хъ в8 кр0вэ t прерэкaніz kзhкъ. Бlгословeнъ гDь, ћкw ўдиви2 ми1лость свою2 в0 градэ њб8стоsніz. Ѓзъ же рёхъ во и3зступлeніи моeмъ, tвeрженъ є4смь t лицA џчію твоeю. сегw2 рaди ўслhша глaсъ мlтвы моеS, внегдA воз8вaхъ к8 тебЁ. Воз8люби1те гDа вси2 прпdбніи є3гw2, ћкw и4стины взыскaетъ гDь, и3 воз8даeтъ и4з8лиха творsщимъ гордhню. Мужaйтесz, и3 да крэпи1тсz с®це вaше, вси2 ўповaющіи нa гDа.