Адрес: Россия, Москва, ул. Рогожский поселок д. 29 стр.8

График работы: с 9:00 до 23:00 без выходных

fond@blagopodatel.ru

Псалом 29 на церковно славянском

Показать еще

pl0мъ дв7довъ, к7f.

Вознесy тz гDи ћкw подъsтъ мz, и3 не воз8весели1лъ є3си2 враги2 моS њ мнЁ. ГDи б9е м0й воз8вaхъ к8 тебЁ, и3 и3сцэли1 мz. гDи воз8вeлъ є3си2 t ѓда дш7у мою2, спaслъ мz є3си2 t низ8ходsщихъ в8 р0въ. П0йте гDви прпdбніи є3гw2, и3 и3сповёдайте пaмzть с™hни є3гw2. Ћкw гнёвъ в8 ћрости є3гw2, и3 жив0тъ в8 в0ли є3гw2. вeчеръ водвори1тсz плaчь, и3 заyтра рaдость. Ѓзъ же рёхъ, во nби1ліи моeмъ не под8ви1жусz в0 вэки. ГDи в0лею твоeю подaждь добр0тэ моeй си1лу. tврати1лъ же є3си2 лицE своE, и3 бhхъ смущeнъ. Къ тебЁ гDи воз8зовY, и3 къ бGу моемY помолю1сz. КаS п0льза в8 кр0ви моeй, внегдA сходи1ти ми во и3стлёніе. Е#дA и3сповёстьтисz пeрсть, и3ли2 воз8вэсти1тъ и4стину твою2. Слhша гDь и3 поми1лова мS, гDь бhсть пом0щникъ м0й. Њбрати1лъ є3си2 плaчь м0й въ рaдость мнЁ, растерзaлъ є3си2 врeтище моE, и3 препоsсалъ мz є3си2 весeліемъ. Ћкw да воспоeтъ тебЁ слaва моS, и3 не ўмилю1сz. ГDи б9е м0й в0 вэки и3сповёмсz ти2.
слaва, и3 нhнэ. Ґллилyіz, г•. ГDи поми1луй, G. слaва, и3 нhнэ.