Адрес: Россия, Москва, ул. Рогожский поселок д. 29 стр.8

График работы: с 9:00 до 23:00 без выходных

fond@blagopodatel.ru

Псалом 102 на церковно славянском

Показать еще

pl0мъ дв7довъ, Rв.

Бlгослови2 дш7е моS гDа, и3 всS внyтренzz моS и4мz с™0е є3гw2. Бlгослови2 дш7е моS гDа, и3 незабывaй всёхъ воз8даsніи є3гw2. Њчищaющаго всS без8зак0ніz твоS. и3сцэлsющаго всS недyги твоS. И#збавлsющаго t и3стлёніz жив0тъ тв0й. вэнчaющаго тS ми1лостію и3 щедр0тами. И#сполнsющаго во благи1хъ желaніе твоE. њбнови1тсz ћкw nрлY, ю4ность твоS. Творsи млcтыню гDь, и3 судьбY всёмъ њби1димымъ. СказA пути2 своS мwmсewви, сыновHмъ ї}левомъ хотёніz своS. Щeдръ и3 млcтивъ гDь, долготерпэли1въ и3 многоми1лостивъ. Не до концA прогнёваетсz, ни в8 вёкъ враждyетъ. не по без8зак0ніемъ нaшимъ сотвори1лъ є4сть нaмъ, ни по грэхHмъ нaшимъ в0здалъ є4сть нaмъ. Ћкw по высотЁ нбcнэй t земли2, ўтверди1лъ є4сть гDь млcть свою2 на боsщихсz є3гw2. Е#ли1кw tстоsтъ вост0цы t зaпадъ, ўдaлилъ є4сть t нaсъ без8зак0ніz нaша. Ћкоже щeдритъ nц7ъ сhны, ўщeдритъ гDь боsщихсz є3гw2. Ћкw т0й познA создaніе нaше, помzнY ћкw пeрсть є3смы2. Человёкъ ћкw травA, днjе є3гw2 ћкw цвётъ сeльныи, тaкw њцвэтeтъ. Ћкw д¦ъ пр0йдетъ въ нeмъ, и3 небyдетъ, и3 не познaетъ к8 томY мёста своегw2. Млcть же гDнz t~ вэка и3 д0 вэка на боsщихсz є3гw2. И# прaвда є3гw2 на сн7ёхъ сн70въ хранsщихъ завётъ є3гw2, и3 п0мнzщихъ зaповэди є3гw2, твори1ти |. ГDь нa нб7си ўгот0ва пrт0лъ св0й, и3 цrтво є3гw2 всёми њбладaетъ. Бlгослови1те гDа вси2 ѓнGли є3гw2, си1льніи крёпостію творsщіи сл0во є3гw2, ўслhшати глaсъ словeсъ є3гw2. Бlгослови1те гDа всS си1лы є3гw2, слуги2 є3гw2 творsщіи в0лю є3гw2. Бlгослови1те гDа всS дёла є3гw2, на всsкомъ мёстэ вLчества є3гw2, блгcви2 дш7е моS гDа.
слaва, и3 нhнэ. Ґллилyіz, г•. ГDи поми1луй, G. слaва, и3 нhнэ.