Адрес: Россия, Москва, ул. Рогожский поселок д. 29 стр.8

График работы: с 9:00 до 23:00 без выходных

fond@blagopodatel.ru

Псалом 71 на церковно славянском

Показать еще

pl0мъ дв7довъ, o7а.

Б9е сyдъ тв0й цReви дaждь, и3 прaвду твою2 сн7у цReву. Суди1ти лю1демъ твои1мъ в8 прaвду, и3 ни1щимъ твои1мъ в8 сyдъ. Да воспріи1мутъ г0ры ми1ръ людeй, и3 х0лми прaвду. Сyдитъ ни1щимъ людски1мъ, и3 спасeтъ сhны ўб0гихъ, и3 смири1тъ клеветникA. И# пребyдетъ съ с0лнцемъ, и3 прeжде луны2 р0да род0въ. Сни1детъ ћкw д0ждь на руно2, и3 ћкw кaплz кaплющаz нa землю. Воз8сіsетъ в0 днехъ є3гw2 прaвда и3 мн0жество ми1ра, д0ндеже tи1метсz лунA. И# њбладaетъ t~ морz и3 д0 морz, и3 t рёкъ до конeцъ вселeнныz. Пред8 ни1мъ припадyтъ є3fіHплzне, и3 врази2 є3гw2 пeрсть поли1жутъ. Цaріе fарсjйстіи и3 џстрови, дaры принесyтъ. цaріе ґрaвстіи и3 сaва, дaры приведyтъ. И# покл0нzтсz є3мY вси2 цaріе зeмстіи, вси2 kзhцы пораб0таютъ є3мY. Ћкw и3збaви ни1ща t си1льна и3 ўб0га, є3мyже не бЁ пом0щника. Пощади1тъ ни1ща и3 ўб0га, и3 дш7а ўб0гихъ спасeтъ. T ли1хвы и3 t не прaвды и3збaвитъ дш7а и4хъ, и3 чeстно и4мz є3гw2 пред8 ни1ми. И# жи1въ бyдетъ, и3 дaстсz є3мY t злaта ґравjиска, и3 пом0лzтсz њ нeмъ вhну, вeсь дeнь бlгословsтъ и5. Бyдетъ ўтвержeніе на земли2 на вeрхъ г0ръ. превоз8несeтсz пaче ливaна пл0дъ є3гw2, и3 процвэтyтъ t~ града ћкw травA земнaz. Бyдетъ и4мz є3гw2 бlгословeно в0 вэки, прeжде сlнца пребывaетъ и4мz є3гw2. И# бlгословsтсz њ нeмъ всS колёна земнaz, вси2 kзhцы ўблажaтъ и5. Бlгословeнъ гDь бGъ ї}левъ, творsи чудесA є3ди1нъ. И# бlгословeно и4мz слaвы є3гw2 в0 вэки, и3 в8 вёкъ вёка. И# и3сп0лнитсz слaвы є3гw2 всS землS, бyдетъ бyдетъ.
слaва, и3 нhнэ. Ґллилyіz, г•. ГDи поми1луй, G. слaва, и3 нhнэ.