Адрес: Россия, Москва, ул. Рогожский поселок д. 29 стр.8

График работы: с 9:00 до 23:00 без выходных

fond@blagopodatel.ru

Псалом 84 на церковно славянском

Показать еще

pl0мъ дв7довъ, п7д.

Бlговоли1лъ є3си2 гDи зeмлю твою2, воз8врати1лъ є3си2 плёнъ їaкwвль. Њстaвилъ є3си2 без8зак0ніz лю1демъ твои1мъ, покрhлъ є3си2 всS грэхи2 и4хъ. Ўкроти1лъ є3си2 вeсь гнёвъ тв0й, воз8врати1лъ є3си2 t~ гнэва ћрости твоеS. Воз8врати2 нaсъ б9е спасeніи нaшихъ, и3 воз8врати2 ћрость твою2 t нaсъ. Е#дA в0 вэки прогнёваешисz на ны2, и3ли2 пр0стреши гнёвъ св0й t~ рода в8 р0дъ; Б9е, ты2 њбрaщь живи1ши ны2, и3 лю1діе твои2 воз8веселsтсz њ тебЁ. Kви2 нaмъ гDи млcть твою2, и3 спасeніе твоE дaждь нaмъ. Ўслhшу что2 речeтъ њ мнЁ гDь бGъ. ћкw речeтъ ми1ръ нa люди своS, и3 на прпdбныz своS, и3 на њбращaющіz с®цA къ немY. Nбaче бли1зъ боsщихсz є3гw2, спасeніе є3гw2, всели1ти слaву в8 зeмлю нaшу. Млcть и3 и4стина срэт0стэсz, прaвда и3 ми1ръ њблобызaстасz. И# и4стина t земли2 восіS, и3 прaвда съ небесE прини1че. И$бо гDь дaстъ бlгость, и3 землS нaша дaстъ пл0дъ св0й. Прaвда пред8 ни1мъ пред8и1детъ, и3 положи1тъ в8 пyть стопы2 своS.
слaва, и3 нhнэ. Ґллилyіz, г•. ГDи поми1луй, G. слaва, и3 нhнэ.