Адрес: Россия, Москва, ул. Рогожский поселок д. 29 стр.8

График работы: с 9:00 до 23:00 без выходных

fond@blagopodatel.ru

Псалом 77 на церковно славянском

Показать еще

каfи1сма, №i. pl0мъ дв7довъ, o7з.

Внемли1те лю1діе мои2 зак0нъ м0й, приклони1те ќхо вaше во глаг0лы ќстъ мои1хъ. Tвeрзу в8 при1тчахъ ўстA моS, провэщaю ганaніz и3спeрва. Е#ли1ка слhшахомъ, и3 разумёхомъ |, и3 nц7ы нaши повёдаша нaмъ. Не ўтаи1сz t чaдъ и4хъ в8 р0дъ и4нъ. воз8вэщaюще хвалы2 гDнz, и3 си1лы є3гw2, и3 чудесA є3гw2, ћже сотвори2. И# воз8дви1же свидёніе во їaкwвэ, и3 зак0нъ положи2 во ї}ли. Е#ли1ка заповёда nц7eмъ нaшимъ, сказaти | сыновHмъ свои1мъ. Ћкw да познaетъ р0дъ и4нъ, сhнове родsщіисz, и3 востaнутъ и3 повёдzтъ | сыновHмъ свои1мъ. Ћкw да положaтъ нa бGа ўповaніе своE, и3 незабyдутъ дёлъ б9іихъ, и3 зaповэди є3гw2 взhщутъ. Ћкw да небyдутъ ћкоже и3 nц7ы и4хъ, р0дъ стропти1въ и3 прегорчевaz, р0дъ и4же не и3спрaви с®ца своегw2, ни ўвёри съ бGомъ д¦а своегw2. Сhнове є3фрeмли налzцaюще и3спёюще лyки, воз8врати1шасz въ дeнь брaни. Не сохрани1ша завёта б9іz, и3 в8 зак0нэ є3гw2 не и3зв0лиша ходи1ти. И# забhша бlгодэsніz є3гw2, и3 чудeсъ є3гw2 и4хже kви2 и4мъ. Пред8 nц7ы и4хъ, ћже сотвори2 чудесA, в8 земли2 є3гЂпетстэй нa поли танеHсэ. Развeрже м0ре, и3 проведE и4хъ, пред8стaви в0ды ћкw мёхъ. И# настaви | џблакомъ в0 дне, и3 всю2 н0щь просвэщeніемъ nгнS. Развeрже кaмень в8 пустhни, и3 напои2 и4хъ ћкw в8 бeзднэ мн0зэ. И# и3зведE в0ду и3з8 кaмене, и3 низ8ведE ћкw рёки в0ды. И# приложи1ша є3щE согрэшaти є3мY. прегорчи1ша вhшнzгw в8 без8в0днэ. И# и3скуси1ша бGа въ сердцhхъ свои1хъ, воспроси1ти брaшна дш7aмъ свои1мъ. И# клеветaша нa бGа, и3 рёша, є3дA воз8м0жетъ бGъ ўгот0вати трапeзу в8 пустhни; Понeже порази2 кaмень, и3 потек0ша в0ды, и3 пот0цы наводни1шасz. Е#дA и3 хлёбъ м0жетъ дaти, ли2 ўгот0вати трапeзу лю1демъ свои1мъ; Сегw2 рaди слhша бGъ и3 презрЁ, и3 џгнь воз8горёсz во їaкwвэ, и3 гнёвъ взhде на ї}лz. Ћкw невёроваша бGови, ни ўповaша на спасeніе є3гw2. И# заповёда nблакHмъ свhше, и3 двeри нб7сE tвeрзе. И# њдожди2 и4мъ мaнну ћсти, и3 хлёбъ нбcныи дадE и4мъ. Хлёбъ ѓнGльскіи kдE чlкъ, брaшно послA и4мъ до њби1ліz. Воз8дви1же ю4гъ с8 нб7сE, и3 наведE си1лою своeю ли1ву. И# њдожди2 на нS ћкw прaхъ пл0ти, и3 ћкw пес0къ морскjи пти1цы пернaты. И# напад0ша посредЁ стaна и4хъ, џкрестъ жили1щъ и4хъ. И# kд0ша и3 насhтишасz ѕэлw2, и3 желaніе и4хъ пренесE и4мъ, нелиши1шасz t желaніи свои1хъ. є3щE брaшну сyщу во ўстёхъ и4хъ; И# гнёвъ б9іи взhде на нS, и3 ўби2 мн0жайшіz и4хъ, и3 и3збрaннымъ їзрaилевwмъ запsтъ. Во всёхъ си1хъ согрэши1ша є3щE, и3 невёроваша чудесeмъ є3гw2. И# и3счез0ша въ суетЁ днjе и4хъ, и3 лёта и4хъ со тщaніемъ. Е#гдA ўбивaше и4хъ, тогдA взыскaху є3гw2, и3 воз8вращaхусz, и3 ўтреневaху къ бGу. И# помzнyша ћкw бGъ пом0щникъ и4мъ є4сть, и3 бGъ вhшніи, и3збaвитель и4мъ є4сть. И# воз8люби1ша є3гw2 ўсты2 свои1ми, и3 kзhкомъ свои1мъ солгaша є3мY. С®це же и4хъ не бЁ прaво съ ни1мъ, ни ўвёришасz въ завётэ є3гw2. Т0й же є4сть щeдръ, и3 њчи1ститъ грэхи2 и4хъ, и3 нерастли1тъ. И# ўмн0житъ воз8врати1ти ћрость свою2. и3 нераждежeтъ всегw2 гнёва своегw2. И# помzнY ћкw пл0ть сyть, д¦ъ ходS и3 не њбращazсz. К0ль крaты прогнёваша и5 въ пустhни, раз8дражи1ша и5 въ земли2 без8в0днэ; И# њбрати1шасz и3 и3скуси1ша бGа, и3 с™aгw ї}лева прогнёваша. Не помzнyша руки2 є3гw2 днE, в0ньже и3збaви и4хъ и3з8 руки2 њскорблsющагw. Ћкоже положи2 во є3гЂптэ знaменіz своS, и3 чудесA своS нa поли танеHсэ. И# преложи2 въ кр0вь рёки и4хъ, и3 и3ст0чники и4хъ ћкw да непію1тъ. ПослA на нS пeсіz мyхи, и3 поzд0ша и4хъ. и3 жaбы, и3 растли2 и4хъ. И# дадE ржЁ пл0дъ и4хъ, и3 труды2 и4хъ пругHмъ. Ўби2 грaдомъ виногрaды и4хъ, и3 черни1чіе и4хъ мрaзомъ. И# предадE грaду скоты2 и4хъ, и3 и3мёніе и4хъ nгню2. ПослA на нS гнёвъ ћрости своеS. гнёвъ и3 ћрость и3 ск0рбь, послaніе ѓггелы лю1тыми. Пyть сотвори1ти стезю2 гнёву своемY, и3 непощадЁ t смeрти дш7а и4хъ, и3 скоты2 и4хъ в8 смeрти затвори2. И# порази2 всsкъ пeрвенецъ в8 земли2 є3гЂпетстэй, t начaтка всsкагw трудA и4хъ, в8 селeніихъ хaмовыхъ. И# воз8дви1же ћкw nвцA лю1ди своS, и3 воз8ведE | ћкw стaдо в8 пустhни. И# настaви | њ ўповaніи, и3 не ўстраши1шасz, и3 враги2 и4хъ покры2 м0ре. И# введE | в8 г0ру с™hни своеS. горA си2, ю4же стzжA десни1ца є3гw2. И# и3згнA t лицA и4хъ kзhки. и3 по жрeбію дадE и4мъ зeмлю ю4жемъ дэломёрнымъ. И# всели2 в8 сeлэхъ и4хъ колёна їзрaилева. И# и3скуси1ша и3 прогнёваша бGа вhшнzгw, и3 свидёніz є3гw2 не сохрани1ша. И# њбрати1шасz и3 tверг0шасz, ћкоже и3 nц7ы и4хъ, преврати1шасz въ лyкъ раз8вращeнъ. И# прогнёваша и5 въ холмёхъ свои1хъ, и3 во и3стукaнныхъ свои1хъ раз8дражи1ша и5. Слhша бGъ и3 презрЁ, и3 ўничижи2 ѕэлw2 їзрaилz. И# tри1ну ски1нію сил0мскую, селeніе є4же всели1сz в8 чlцэхъ. И# предадE в8 плёнъ крёпость и4хъ, и3 добр0ту и4хъ в8 рyки врагHмъ. И# затвори2 во nрyжіи лю1ди своS, и3 достоsніе своE презрЁ. Ю$ношы и4хъ поzдE џгнь, и3 дёвы и4хъ не њсётованы бhша. Сщ7eнницы и4хъ nрyжіемъ пад0ша, и3 вдови1цы и4хъ не њплaканы бhша. И# востA ћкw спS гDь, ћкw си1ленъ и3 шyменъ t винA. И# порази2 враги2 своS вспsть. поношeніе вёчно дадE и4хъ. И# tри1ну селeніе їHсифово, и3 колёно є3фрeмово не и3збрA. И# и3збрA колёно їyдово, г0ру сіHню ю4же воз8люби2. И# создA ћкw и3нор0гъ с™hню свою2, на земли2 њсновA ю5 въ вёкъ. И# и3збрA дв7да рабA своегw2, и3 воспріsтъ и5 t стaдъ џвчихъ. И# t дои1лицъ поsтъ є3гw2, пасти2 їaкwва рабA своегw2, їзрaилz достоsніе своE. И# ўпасE и4хъ в8 незл0біи с®ца своегw2, и3 в8 рaзумэхъ рyку своeю настaвилъ и4хъ є4сть.
слaва, и3 нhнэ. Ґллилyіz, г•. ГDи поми1луй, G. слaва, и3 нhнэ.