Адрес: Россия, Москва, ул. Рогожский поселок д. 29 стр.8

График работы: с 9:00 до 23:00 без выходных

fond@blagopodatel.ru

Псалом 79 на церковно славянском

Показать еще

pl0мъ дв7довъ, o7f.

Пасhи ї}лz воньми2, наставлszи ћкw nвчA їHсифа. Сэдsи на херуви1мэ kви1сz, пред8 є3фрeмомъ, и3 веніами1номъ, и3 манасjемъ. Воз8дви1гни си1лу твою2, и3 пріиди2 спасти2 нaсъ. б9е њбрати1 ны, и3 просвэти2 лицE твоE и3 спасeмсz. ГDи б9е си1лъ, док0лэ гнёваешисz на моли1тву рaбъ твои1хъ; Питaеши нaсъ хлёбомъ слeзнымъ, и3 пои1ши нaсъ слeзъ в8 мёру. Положи1лъ є3си2 нaсъ въ прерэкaніе сосёдwмъ нaшимъ, и3 врази2 нaши под8ражaша нaсъ. ГDи б9е си1лъ њбрати1 ны, и3 просвэти2 лицE твоE, и3 спасeни бyдемъ. Виногрaдъ и3з8 є3гЂпта пренесE, и3згнaлъ є3си2 kзhки и3 насади1лъ є3си2 и5. Пyть сотвори1лъ є3си2 пред8 ни1мъ, и3 насади2 корeніz є3гw2, и3 и3сп0лни зeмлю. Покры2 г0ры сёнь є3гw2, и3 стeбліz є3гw2 кeдры б9іz. ПрострE р0зги є3гw2 д0 морz, и3 дaже до рёкъ t~расли є3гw2. Въскyю разори2 nпл0тъ є3гw2, и3 њбъи3мaютъ и5 вси2 мимоходsщіи путeмъ. ЊзобA и5 вeпрь t~луга, и3 и4нокъ ди1віи поsлъ и5 є4сть. Б9е си1лъ њбрати1же, и3 при1зри с8 нб7сE и3 ви1ждь, и3 посэти2 виногрaдъ сeй. И# соверши2 є3гw2, є3г0же насади2 десни1ца твоS, и3 нa сн7ы чlческіz, ћже ўкрэпи1лъ є3си2 себЁ. Пожжeнъ nгнeмъ и3 раск0панъ, t запрещeніz лицA твоегw2 поги1бнутъ. Бyди рукA твоS, нa мужа десни1ца твоS. и3 нa сына человёча, є3г0же ўкрэпи1лъ є3си2 себЁ. И# не tстyпимъ t тебE, живи1ши ны2, и3 и4мz твоE призовeмъ. ГDи б9е си1лъ њбрати1 ны, и3 kви2 лицE твоE, и3 спасeни бyдемъ.