Адрес: Россия, Москва, ул. Рогожский поселок д. 29 стр.8

График работы: с 9:00 до 23:00 без выходных

fond@blagopodatel.ru

Псалом 76 на церковно славянском

Показать еще

pl0мъ дв7довъ, o7ѕ.

Глaсомъ мои1мъ к0 гDу воз8вaхъ, глaсомъ мои1мъ к8 бGу, и3 внsтъ ми. Въ дeнь печaли моеS бGа взыскaхъ, рукaма мои1ма н0щію пред8 ни1мъ, и3 не прельщeнъ бhхъ. Tвeржесz ўтёшитисz дш7а моS, помzнyхъ бGа и3 воз8весели1хсz. воз8скорбёхъ, и3 пренем0же дyхъ м0й. Пред8вари1стэ стражбы2 џчи мои2. смути1хсz и3 не гlахъ. Помhслихъ дни2 пeрвыz, и3 лёта вёчнаz помzнyхъ, и3 поучи1хсz. Н0щію с®цемъ мои1мъ глумлsхсz, и3 тужaше дyхъ м0й. Е#дA в0 вэки tри1нетъ гDь, и3 не приложи1тъ бlговоли1ти пaки; И#ли2 до концA млcть свою2 tсэчeтъ; скончA гlъ t~ рода в8 р0дъ. Е#дA забyдетъ ўщeдрити бGъ, и3ли2 ўдержи1тъ в0 гнэвэ своeмъ щедр0ты своS; И# рёхъ, нhнэ начaхъ. си2 и3змёна десни1ца вhшнzгw. Помzнyхъ дёла гDнz, ћкw помzнY t зачaла чудeсъ твои1хъ. И# поучyсz во всёхъ дёлэхъ твои1хъ, и3 в8 начинaніихъ твои1хъ поглумлю1сz. Б9е во с™ёмъ пyть тв0й, кто2 бGъ вeліи ћкw бGъ нaшъ; ты2 є3си2 бGъ творsи чудесA. Познaлъ є3си2 в8 лю1дехъ си1лу твою2, и3збaвилъ є3си2 мhшцею твоeю лю1ди твоS, сhны їaкwвлz, и3 їHсифовы. Ви1дэша тS в0ды б9е. ви1дэша тS в0ды, и3 ўбоsшасz. смути1шасz бeздны мн0жествомъ шyма в0дъ. Глaсъ дaша џблацы. и4бо стрёлы твоS прех0дzтъ. глaсъ гр0ма твоегw2 в8 колеси2. Њсвэти1ша м0лніz твоS вселeнную. под8ви1жасz и3 трeпетна бhсть землS. Въ м0ри путіE твои2, и3 стезS твоS в8 водaхъ мн0гихъ, и3 стопы2 твоS не познaютсz. Настaвилъ є3си2 ћкw nвцA лю1ди твоS, рук0ю мwmсeовою, и3 ґарHнею.
слaва, и3 нhнэ. Ґллилyіz, г•. ГDи поми1луй, G. слaва, и3 нhнэ.