Адрес: Россия, Москва, ул. Рогожский поселок д. 29 стр.8

График работы: с 9:00 до 23:00 без выходных

fond@blagopodatel.ru

Псалом 134 на церковнословянском

Показать еще

каfи1сма, f7i. pl0мъ дв7довъ, рlд.

Хвали1те и4мz гDне,* хвали1те раби2 гDа.* Стоsщіи в8 хрaмэ гDни, во дв0рэхъ д0му бGа нaшегw.* Хвали1те гDа ћкw бlгъ гDь, п0йте и4мени є3гw2 ћкw добро2. Ћкw їaкwва и3збрA себЁ гDь, ї}лz в8 достоsніе себЁ. Ћкw ѓзъ познaхъ ћкw вeліи гDь, и3 гDь нaшъ надо всёми боги2.* ВсS є3ли1ка восхотЁ гDь сотвори2, нa нб7си и3 на земли2, в8 м0рихъ и3 во всёхъ бeзднахъ. Воз8водS џблаки t послёднихъ земли2, м0лнію в8 д0ждь сотвори2. и3зводsи вётры t сокр0вищъ свои1хъ. И$же порази2 пeрвенцы є3гЂпетскіz, t чlка и3 до скотA. ПослA знaменіz и3 чудесA посредЁ тебE є3гЂпте, на фараHна и3 на всS рабы2 є3гw2. И$же порази2 kзhки мн0ги, и3 и3зби2 царS крёпки. СіHна царS ґмморeйска, їHга царS васaньска, и3 всS цrтвіz ханаaньска. И# дадE зeмлю и4хъ достоsніе, достоsніе їзрaилю лю1демъ свои1мъ. ГDи и4мz твоE в8 вёкъ, и3 пaмzть твоS в8 р0дъ и3 р0дъ.* Ћкw сyдитъ гDь лю1демъ свои1мъ, и3 њ рабёхъ свои1хъ ўм0литсz. И$дwли kзhкъ сребро2 и3 ѕлaто, дёла рyкъ человёческъ. ЎстA и4мутъ, и3 не гlютъ, џчи и4мутъ, и3 не ви1дzтъ. Ќши и4мутъ, и3 неслhшатъ, нибо2 є4сть д¦а во ўстёхъ и4хъ. Под0бни и4мъ да бyдутъ творsщіи |, и3 вси2 надёющіисz на нS. Д0ме їзрaилевъ бlгослови1те гDа.* д0ме ґарHнь бlгослови1те гDа. Д0ме левjинъ блгcви1те гDа. боsщіисz гDа, бlгослови1те гDа. Бlгословeнъ гDь t сіHна, живhи во їєросали1мэ.*