Адрес: Россия, Москва, ул. Рогожский поселок д. 29 стр.8

График работы: с 9:00 до 23:00 без выходных

fond@blagopodatel.ru

Псалом 43 на церковно славянском

Показать еще

pl0мъ дв7довъ, м7г.

Б9е ўши1ма нaшима ўслhшахомъ, и3 nц7ы нaши воз8вэсти1ша нaмъ, дёло, є4же содёла в0 днехъ и4хъ, в0 днехъ пeрвыхъ. РукA твоS kзhки потреби2, и3 насади2 |. њѕл0би лю1ди и3 и3з8гнA |. Не nрyжіемъ свои1мъ наслёдиша зeмлю, и3 мhшца и4хъ не спасE и4хъ. но десни1ца твоS, и3 мhшца твоS, и3 просвэщeніе лицA твоегw2, ћкw бlговоли1лъ є3си2 в8 ни1хъ. Ты2 є3си2 сaмъ цRю м0й и3 б9е м0й, заповёдаzи спасeніz їaкwвлz. Њ тебЁ враги2 нaша и3збодeмъ р0ги, и3 њ и4мени твоeмъ ўничижи1мъ востaющіz на ны2. Не нa лукъ бо м0й ўповaю, и3 nрyжіе моE не спасeтъ менE. Спaслъ бо є3си2 нaсъ t стужaющихъ нaмъ, и3 ненави1дzщихъ нaсъ посрами1лъ є3си2. Џ бз7э похвaлимсz вeсь дeнь, и3 њ и4мени твоeмъ и3сповёмысz в0 вэки. Нhнэ же tри1ну и3 посрами1лъ є3си2 нaсъ, и3 не и3зhдеши б9е в8 си1лахъ нaшихъ. Воз8врати1лъ є3си2 нaсъ при враѕёхъ нaшихъ, и3 ненави1дzщіи нaсъ расхищaху себЁ. Дaлъ є3си2 нaсъ ћкw nвцA снёди, и3 въ kзhцэхъ раз8сёzлъ ны є3си2. Tдaстъ лю1ди своS без8 цэны2, и3 не бЁ мн0жество въ восклицaніихъ нaшихъ. Положи1лъ є3си2 нaсъ поношeніе сосёдомъ нaшимъ, подражaніе и3 поругaніе сyщимъ џкрестъ нaсъ. Положи1лъ є3си2 нaсъ в8 при1тчу во kзhцэхъ, покивaнію главЁ в8 лю1дехъ. Вeсь дeнь срaмъ м0й предомн0ю є4сть, и3 стyдъ лицA моегw2 покрh мz. Tг~ласа поношaющихъ и3 њклеветaющихъ, t лицA врaжіz и3 и3з8гонsщагw. СіS всS пріид0ша на ны2, и3 не забhхомъ тебE, и3 не не прaвдихомъ в8 завётэ твоeмъ. И# не tступи2 вспsть с®це нaше, и3 ўклони1лъ є3си2 стези2 нaша t пути2 твоегw2. Ћкw смири1лъ є3си2 нaсъ на мёстэ њѕлоблeніz, и3 прикрh ны сёнь смeртнаz. Ѓще забhхомъ и4мz бGа нaшегw, и3 ѓще воз8дёхомъ рyки нaша к8 бGу чуждeму. Не бGъ ли взhщетъ си1хъ; т0й бо свёсть тaйнаz с®цA. Ћкw тебE рaди ўмерщвsеми є3смы2 вeсь дeнь, вмэни1хомсz ћкw nвцA заколeніz. Востaни, въскyю спи1ши гDи; воскrни2, и3 не tри1ни до концA. Въскyю лицE твоE tвращaеши; забывaеши нищетY нaшу и3 печaль нaшу; Ћкw смири1сz в8 пeрсть дш7а нaша, прилпE земли2 ўтр0ба нaша. Воскrни2 гDи помози2 нaмъ, и3 и3збaви нaсъ и4мене рaди твоегw2.